Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/253

Click to flip

253 Cards in this Set

 • Front
 • Back
acen / acenion, acennau
accent / accents (benywaidd)
achosi
to cause
achub
to save
adfail / adfeilion
ruin / ruins (gwrywaidd)
adrodd
to tell, to report
Adroddiad / Adroddiadau
Report / Reports (Gwrywaidd)
Addas
Suitable (Ansoddair)
Addo
To Promise (Berf)
Adeilad / Adeiladau
Building / Buildings (Gwrywaidd)
Aelod / Aelodau
Member / Members (Gwrywaidd)
Agwedd / Agweddau
Attitude / Attitudes, Frame / Frames, Poise / Poises, Aspect / Aspects (Benywaidd)
Allanol
External (Ansoddair)
Allwedd / Allweddi, Allweddau
Key / Keys (Benywaidd)
Amddifad / Amddifaid
Orphan, Destitute, Fatherless, Devoid, Forlorn (Ansoddair)
Amddiffyn
To Defend (Berf)
Amlwg
Obvious (Ansoddair)
Amserlen / Amserlenni
Schedule, Timetable / -s (Benywaidd)
Anadl / Anadlau, Anadliadau
Breath / Breaths, Wind / Winds (Benywaidd neu Gwrywaidd)
Anafu
To Injure (Berf)
Anffodus
Unfortunate (Ansoddair)
Anghofio
To Forget (Berf)
Anobeithiol
Hopeless (Ansoddair)
Arafu
To Slow (Berf)
Archebu
To Order (Berf)
Arf / Arfau
Weapon / Weapons, Instrument / Instruments (Benywaidd neu Gwrywaidd)
Arferol
Usual (Ansoddair)
Arlywydd / Arlywyddion
President / Presidents (Gwrywaidd)
Arwain
To lead (Berf)
Arwydd / Arwyddion
Sign / -s (Benywaidd neu gwrywaidd)
Asiantaeth / -au
Agency / Agencies (Benywaidd)
Astudio
To study (Berf)
Awdurdod / -au
Authority / Authorities (Gwrywaidd)
Awgrymu
To suggest (Berf)
Awyddus
Eager (Ansoddair)
Awyren / -nau
Airplane / -s (Benywaidd)
Awyrgylch / -oedd
Atmosphere, mood / -s (gwrywaidd)
Baner / Baneri, Banerau
Flag / Flags (Benywaidd)
Barn / Barnau
Judgement, estimation, opinion / -s (Benywaidd)
Bathodyn / Bathodynnau, Bathodau
Badge / Badges (Gwrywaidd)
Blin / Blinion
Sorry (Ansoddair)
Blinedig
Tired, Weary (Ansoddair)
Blwch Llwch / Blychau Llwch, Blychod Llwch
Ashtray / -s (Gwrywaidd)
Bodlon
Willing (Ansoddair)
Bola / Boliau, Bolau
Stomach / Stomachs (Gwrywaidd)
Brawychus
Terrifying (Ansoddair)
Brechdan / Brechdanau
Sandwich / -es (Benywaidd)
Gwthio
To Sandwich (Berf)
Breuddwyd / -ion
Dream / -s (Benywaidd neu gwrywaidd)
Bwlch / Bylchau
Pass / -es (Gwrywaidd)
Bwriadu
To Intend (Berf)
Bwrw
To Hit (Berf)
Bwydlen / Bwydlenni
Menu / Menus (Benywaidd)
Byddin / Byddinoedd
Army / Armies (Benywaidd)
Bywiog
Lively (Ansoddair)
Cadarn / Cedyrn
Firm (Ansoddair)
Calon / Calonnau
Heart / Hearts (Benywaidd)
Call
Sensible (Ansoddair)
Cam / Camau
Step / Steps (Gwrywaidd)
Camgymeriad / Camgymeriadau
Mistake / Mistakes (Gwrywaidd)
Camlas / Camlesi, Camlesydd
Canal / -s (Benywaidd)
Caniatâd
Permission (Gwrywaidd)
Canllath
100 Yards
Carchar / -au
Prison / -s (Gwrywaidd)
Carlwm / Carlymod
Weasel / -s(Gwrywaidd)
Carreg / Cerrig
Stone / Stones (Benywaidd)
Casáu
To Hate (Berf)
Cawl / Cawliau
Soup / Soups (Gwrywaidd)
Y Cefnfor Tawel
The Pacific Ocean
Cefnogi
To Support (Berf)
Celwydd / Celwyddau
Lie / Lies (Gwrywaidd)
Cer! / Cewch!
Go! (unigol / lluosog)
Cerdyn Adnabod / Cardiau Adnabod
Identity Card / -s (Gwrywaidd)
Cipolwg / Cipolygon
Glimpse / -s (Gwrywaidd)
Ciwed
Rabble (Benywaidd)
Clep / Clepiau
Slam / Slams (Benywaidd)
Clepian
To Slam (Berf)
Cloff / Cloffion
Lame (Ansoddair)
Clustog / Clustogau
Pillow, Cushion / -s (Benywaidd)
Cochi
To Blush (Berf)
Coedwig / Coedwigoedd
Forest / -s (Benywaidd)
Cof / Cofion
Memory / Memories (Gwrywaidd)
Copa / Copâu, Copaon
Cope, Summit, Peak, Top / -s (Gwrywaidd neu Benywaidd)
Crac
Angry (Ansoddair)
Croesi
To Cross (Berf)
Crwydro
To Wander (Berf)
Cryf / Cryfion
Strong (Ansoddair)
Cudd / Cuddion, Cuddiau
Secret, [Sniper] / -s (Gwrywaidd)
Cuddio
To Hide (Berf)
Cul / Culion
Narrow (Ansoddair)
Cusanu
To Kiss (Berf)
Cwbl
Entirely (Ansoddair) / Whole (Gwrywaidd)
Cwm / Cymoedd, Cymau
Valley / Valleys (Gwrywaidd)
Cwrtais
Courteous (Ansoddair)
Cwyno
To Complain (Berf)
Cyfaddef
To Admit (Berf)
yn y cyfamser
in the meantime
cyfeillgar
friendly (ansoddair)
cyfeiriad / -au
address, direction / -s (gwrywaidd)
cyfeirio
to point (berf)
cyfle / cyfleoedd, cyfleon
opportunity / opportunities (gwrywaidd)
cyflogi
to employ (berf)
cyflwyno
to introduce (berf)
cyfrifol
responsible (ansoddair)
cyfrinach / -au
secret / secrets (benywaidd)
cyfrinachol
secret, confidential, esoteric (ansoddair)
cyffyrddus
comfortable (ansoddair)
cyngor / cynghorion, cynghorau
advice, counsel / -s (gwrywaidd)
cyhoeddi
to announce, publish (berf)
cyhoeddus
public (ansoddair)
cymeriad / -au
character / -s (gwrywaidd)
cynhyrchu
to produce (berf)
cynllun / cynlluniau
plan / -s (gwrywaidd)
cynnal sgwrs
to hold a conversation
cynnil
subtle, thrifty (ansoddair)
cynrychioli
to represent (berf)
cysylltiad / -au, cysylltiaid
contact, connection / -s (gwrywaidd)
cysylltu â
to contact (berf)
cytuno
to agree (berf)
chwerw / chwerwon
bitter (ansoddair)
chwys
sweat (gwrywaidd)
chwythu
to blow (berf)
dadlau
to argue (berf)
darganfod
to discover (berf)
derbynnydd / derbynnyddion
receiver / -s (gwrywaidd)
deugain
forty
deulawr
two-story (ansoddair) / two-story (i.e., building) (gwrywaidd)
deunaw
eighteen
dewr / dewrion
brave (ansoddair)
dewrder
bravery (gwrywaidd)
dianc
to escape (berf)
di-baid
incessant (ansoddair)
dicter / dicterau
anger, ire, outrage / -s (gwrywaidd)
diddordeb / -au
interest / -s (gwrywaidd)
dieithryn / dieithriaid
stranger / -s (gwrywaidd)
diflannu
to disappear (berf)
difrifol
serious (ansoddair)
diffodd
to put out, switch off (berf)
dig
angry, irate (ansoddair)
digalonni
to lose heart (berf)
digio
to offend, to become angry (berf)
dilyn
to follow (berf)
dinistrio
to destroy (berf)
diod / diodydd
drink / -s (benywaidd)
dioddef
to suffer (berf)
diogel
safe (ansoddair)
disgrifio
to describe (berf)
disgyn
to descend (berf)
distaw
silent, quiet, mute (ansoddair)
distawrwydd
silence (gwrywaidd)
diweddarach
later (ansoddair)
dogfen / dogfennau, dogfenni
document / -s (benywaidd)
drosodd
over (adferf)
drud
expensive (ansoddair)
drwgdybio
to suspect (berf)
drych / drychau
mirror / mirrors (gwrywaidd)
dryll / drylliau
gun / -s (gwrywaidd); shotgun / -s (benywaidd)
dwfn / dyfnion
deep (ansoddair)
dwli ar
to be crazy about, to love (berf)
dwys / dwysion
intense (ansoddair)
dychmygu
to imagine (berf)
dyfodol
future (ansoddair, fel arfer mae e'n actio fel enw gwrywaidd)
dylanwadol
influential (ansoddair)
dymunol
pleasant (ansoddair)
eang
wide (ansoddair)
Efrog Newydd
New York
effeithio ar
to affect (berf)
effeithiol
effective (ansoddair)
egluro
to explain (berf)
Yr Eidal
Italy
er gwaethaf
in spite of
erbyn hyn
by now
erfyn
to plead (berf)
ergyd / ergydion, ergydau
blow, shot / -s (gwrywaidd neu benywaidd)
ers tro byd
for a long time
erthygl / erthyglau
article, write-up / -s (benywaidd)
esbonio
to explain (berf)
esgusodi
to excuse (berf)
estron / estroniaid
foreigner / -s (gwrywaidd)
estron
alien, foreign (ansoddair)
estyn
to reach, to pass (berf)
euog
guilty (ansoddair)
fel arall; os amgen
otherwise (adferf)
fel arfer
as usual, usually (adferf)
fwltur / fwlturiaid
vulture / -s (gwrywaidd)
ffasgiad / ffasgiaid
fascist / -s (gwrywaidd)
fferru
to freeze (berf)
ffin / ffiniau
border / -s (benywaidd)
ffodus
fortunate (ansoddair)
ffraeo
to quarrel (berf)
ffug
false (ansoddair)
ffyddlon
loyal (ansoddair)
ffyrnig
fierce (ansoddair)
gafael (yn)
to take hold (of) (berf)
galwad / galwadau
call / -s (benywaidd)
geiriadur / geiriaduron
dictionary / dictionaries (gwrywaidd)
gelyn / gelynion
enemy / enemies (gwrywaidd)
glanhau
to clean (berf)
glanio
to land (berf)
gobaith / gobeithion
hope / hopes (gwrywaidd)
gobeithiol
hopeful (ansoddair)
gofalu am
to look after (berf)
gofalus
careful (ansoddair)
gohebydd / gohebyddion, gohebwyr
reporter / -s (gwrywaidd)
goleuni
light (gwrywaidd)
golwg / golygon
sight, view / -s (gwrywaidd neu benywaidd)
golygus
handsome (ansoddair)
gorau / goreuon
best (ansoddair)
gorchymyn / gorchmynion
command / -s (gwrywaidd)
gorfod
to have to (berf)
gorsaf / gorsafoedd
station / -s (benywaidd)
gostwng
to lower (berf)
griddfan
to groan (berf)
gwaeth
worse (ansoddair)
gwag / gweigion
empty (ansoddair)
gwagio
to empty (berf)
gwahodd
to invite (berf)
gwallgof
mad, crazy (ansoddair)
gwan / gweinion
weak (ansoddair)
gwartheg
cattle (lluosog)
gwasg / gweisg
press, vice / -s (benywaidd)
gwddf / gyddfau
throat, neck / -s (gwrywaidd)
gweddïo
to pray (berf)
gwefus / gwefusau
lip / -s (benywaidd)
gweinyddes / -au
waitress / -es (benywaidd)
gweithredu
to act (berf)
gweld eisiau
to miss (berf)
gwella
to get better (berf)
gwenu
to smile (berf)
gwersyll / gwersylloedd
camp / -s (gwrywaidd)
gwerthfawr
valuable, precious (ansoddair)
gwleidydd / gwleidyddion
politician / -s (gwrywaidd)
gwleidyddol
political (ansoddair)
gwrthod
to refuse (berf)
gwydr / gwydrau
glass, tumbler / -s (gwrywaidd)
gwyddonydd / gwyddonwyr
scientist / -s (gwrywaidd)
gwyliau
holidays (lluosog)
gwylio
to watch (berf)
gwyllt / gwylltion
wild (ansoddair)
gyferbyn (neu cyferbyn)
opposite, facing (ansoddair)
gyrfa / gyrfaoedd, gyrfeydd, gyrfâu
career / -s (benywaidd)
hael
generous (ansoddair)
heddlu / heddluoedd
police / (lluosog) (gwrywaidd)
heddwch
peace (gwrywaidd)
heini
fit, agile (ansoddair)
helynt / helyntion
trouble, predicament / -s (benywaidd)
hiraethu am
to long for (berf)
hunllef / hunllefau
nightmare / -s (benywaidd)
hurt
stupid (ansoddair)
hwyaden / hwyaid
duck / -s (benywaidd)
yn hytrach
rather (adferf)
rhoi, rhoid
to give,
rho
give (imperative singular)
rhowch, rhoddwch
give (imperative plural)