Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/70

Click to flip

70 Cards in this Set

 • Front
 • Back
glad
gladness
gladly
memnuniyet
harbor
harbour
liman
crown
taç
march
askeri yürüyüş
coast
kıyı
court
mahkeme
independent
bağımsız
sense
duyu
addition
ekleme
blow
esmek,üflemek
express
express yourself
anlatmak,ifade etmek
matter
konu,sorun
mention
anma,adını anma
revise
gözden geçirip revize etme
victory
zafer
worth
değer
fight
savaşmak,dövüşmek
scene
sahne
asleep
uykuda
arrange
kararlaştırmak
avoid
sakınmak
battle
savaş
cage
kafes
chain
zincir
chest
göğüs
condition
şart,durum
confidence
güvenli
equal
eşit
fasten
bağlamak
funeral
cenaze
layer
tabaka
likely
olası,muhtemel
lung
akciğer
loose
bol
neat
düzenli,derli toplu
notice
duyuru,ilan
owe
borçlu
particular
olağandışı,ayrıntılı
pour
akıtmak
reach
uzanmak
sctrach
kaşımak
seem
gibi görünmek
seldom
nadiren
shallow
sığ
stripe
çizgi,kumaş yolu
tongue
dil
trouble
üzüntü
waist
bel
wide
geniş
wrist
kol bileği
break into
izinsiz girmek
bring up
insan yetiştirmek
clean up
düzenlemek
eat up
yiyip yutmak
find out
discover
get back
geri dönmek
give up
bırakmak
grow up
büyümek
run away
kaçmak
take away
remove
get back
geri dönmek
give up
bırakmak
grow up
büyümek
run away
kaçmak
take away
alıp götürmek(take away restaurant)
break into
izinsiz girmek
bring up
insan yetiştirmek
clean up
düzenlemek
eat up
yiyip yutmak
find out
discover