Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/110

Click to flip

110 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
melden
to report/to announce
uitstel
the delay
invoeren
to implement
de instelling
the institution
meerdere
more than one
tijdig
on time
hoewel
although
aangeven
to indicate
bepaald
specific/certainly
onoverkomelijk
/ON-.../
overwhelming/insurmontable
aanwezig
present(in the room)
onderschrijven
to endorse
onderstaand
ci-dessous
overmaken
to transform, to remit
de toezichthouder
le comite de supervision, de surveillance
pas
only, not earlier than
voorlopig
tentative, for the present time
opleveren
to produce, to deliver (software)
hiervoor
therefore
degelijk
well made
de aanlevering
the delivery
verwachten
to expect
enerzijds...anderzijds
on the one hand...on the other hand
de omzetting
the conversion
aanvragen
the request
het feit
the fact
aanpassen
to adapt
slechts
only
beperken
to restrict
kundig
able
boekhoudkundig
accounting-wise
noodzakelijk
necessary
nood
need
IT-technisch vlak
dans le domaine IT
de houding (-en)
the position (on a subject)
een punt gaan
to review/control a point of discussion
m.a.w.
met andere worden
zich aansluiten bij
to join/to agree
toekomstig (adj.)
future (adj.)
betreffen
concerner
aanhouden
ajournement
houdbaar
tenable, supportable
allerlaatst
en dernier lieu
ten laatste
at the latest
beschikbaar
disponible/available
dienen te zijn
moeten zijn
vlot
facile/ easy
de wijziging
le changement, la modification
garanderen
guarantir
verwijzen
renvoyer a
ontvangen
recevoir
op de hoogte zijn/houden
etre/tenir au courant
zodra
aussitot que
omtrent
concerning
het verzoek
the request
de bericht
the information
schuingedrukt (tekst)
italic (text)
het fruit (de stukken fruit)
(plural <> fruits of fruiten)
the fruit (-s)
letten op
faire attention
gelet op
en faisant attention
gezien
etant donne que/vu que
dienen te werken
devoir (servir) travailler
pleiten/bepleiten
plaider/defendre
de werkzaamheden
les travaux
de mate
le degre, la mesure
de bemerking (-en)
la remarque
los daarvan
apart from that
dienen
(verb needs TE before as 2nd verb; as for: ik begin te werken)
moeten
vaststellen
constater
onduidelijkheid
l'imprecision
verwijzen
to indicate
het geen volgt
wat volgt
noch...nog
ni...ni
het begrip
the understanding
inspelen
to react
huidig
van nu
ontstabiele
unstable, changing
de omgeving
les environs/dans le domaine du
wegnemmen
to not mean something
dat neemt niet weg
grondig
en details
zoals het geval
in the case
vergen
to take
het vergt tijd/energie
dergelijk
of that sort
ingedeeld worden
etre separe en partie
alsmede
als ook
de informatieoverdracht
le transfert de l'information
de vorming
la formation
verrichten
doen
onnodig
unnecessary
vermijden
eviter
er wordt op gewezen dat
on indique aussi que
aangevat
begonnen
onderbroken
interrupted
zijnd
about, abroad
concreet
concrete
afkomstig
coming (from)/originated
gewoon
ordinary; usual
weerslag
rebound
kunst en vliegwerk
guessing game
onderdeel
piece; part
eveneens
likewise;also
weliswaar (ADV.)
it is true
betrekken
to include
kortom
in short
zwaar
heavy; massive
overleg
consultation; consideration
desgevallend
xxx
algemeen
general; popular
vermelden
to mention
alvast
already