Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/116

Click to flip

116 Cards in this Set

 • Front
 • Back
iki arkadaşla
with two friends
gideceğim
I will go
fark
difference
bizimle
with us
gelsene
why don't you come?
emin
sure
kalkacağım
I'll get up
sabah sabah
early in the morning
geç dönmeyeceğiz
we won't come back late
vallahi
I swear
kimler?
pl. who?
tatil
holiday
hoş
nice, pleasant
arabayla
by car
gitmeyeceğiz
we won't go
bozuk
broken
buluşmak
to meet
buluşacağız
we'll meet
yakın
near
oradan
from there
neresi
whereabouts
otogarın neresinde?
where in the bus station
danışma
advice
büro
office
ya?
you know?
onun önünde
in front of it
görüşmek üzere
see you
geleceğim gelmeyeceğim

satacaksın satmayacaksın

sürecek sürmeyecek
I'll/won't come

You'll/won't sell

She'll/won't drive
yazacağız yazmayacağız

alacaksınız almayacaksınız

bekleyecekler beklemeyecekler
We'll/won't write

You'll/won't buy

They'll/won't wait
Bakacak mıyım/mısın/mı?
Sürmeyecek miyim/misin/mi?

Verecek miyiz/misiniz/-ler mi?
Koşmayacak mıyız/mısınız/-lar mı
Will I/you/s-he-it look?
Won't I/you/s-he-it drive?

Will we/you/they give?
Won't we/you/they run?
Baksana/baksanıza
Come on, look!
Atsana/atsanıza

Gelsene/gelsenize
come on, throw it

Why don't you come?!
Kardeşimle git
Go with my brother
Benimle gel
Seninle benim aramızda
Onunla gitsene
Bizimle kal
Sizinle olmak istiyorum
Onlarla gelecek
Come with me
Between you and me
Why not go with her?
Stay with us
I want to be with you
He'll come with them
üst
top
masanın üstü
the table's top
masanın üstüne
onto the table
masanın üstünde
on top of the table
masanın üstünden
off the table
Bir kedi masanın üstüne atlıyor
One cat's jumping onto the table
Bir kedi masanın üstünde oturuyor
One cat's sitting on top of the table
Öbür kedi masanın üstünden atlıyor
Another cat's jumping off the table
alt
bottom
ön
front
arka
back
yan
side
orta
middle
-in altında
under
-in önünde
in front of
-in arkasında
behind
Kedi masanın altından geldi

Kedi televisyonun altında

Masanın ortasına koy
The cat came from under the table

The cat's under the tv

Put it in the middle of the table
Bakkalın önünde

Önümde

Arabanın arkasında
In front of the grocer's

In front of me

Behind/In the back of the car
Arkanızda
Yanıma gel
Yanımda oturuyor
Neyin arkasında?
Kimin yanında?
Behind all of you
Come beside me
He's sitting next to me
Behind what?
Beside whom?


-in içinde
interior

inside
dış

-in dışında
exterior

outside
ara

...ile...-in arasında
gap,interval

between...and...
etraf

-in etrafında
surrounding(s)

around
taraf

-in tarafında
side

on ...'s side
karşı

-in karşısında
opposite

opposite
PTT'nın karşısında

Otel ile plajın arasında

Kutunun dışında mı, içinde mi?
Opposite the post office

Between the hotel and the beach

Is it outside or inside the box?
Otelimizin etrafında çok bar var

Aramızda bir şey yok

Kimin tarafındasınız?
There are a lot of bars around our hotel

There's nothing going on between us

Whose side are you on?
Saat bire beş var
Saat üçe on var
Dörde çeyrek var
Altıya yirmi var
Onikiye yirmibeş var
It's five to one
It's ten to three
It's quarter to four
It's twenty to six
It's twenty-five to twelve
Saat biri beş geçiyor
Saat üçü on geçiyor
Dördü çeyrek geçiyor
Altıyı yirmi geçiyor
Onikiyi yirmibeş geçiyor
It's five past one
It's ten past three
It's quarter past four
It's twenty past six
It's twenty-five past twelve
Saat bire beş kala


Saat biri beş geçe
At five to one
(when five remain to one)

At five past one
(when five pass one)
güneş
sun
kova
bucket
gazete
newspaper
şemsiye
umbrella
kitap
book
kale
castle
kum
sand
top
ball
gözlük
glasses
sahi mi?
really?
yeni
just now, recently
defa
occasion, time
hatırlamak
to remember
bu defa
this time
yat
yacht
yine
again
belki
maybe
heykel
statue
müdür
director, principal
dönüş
return
proje
project
toplantı
meeting
hediye
present
izin
permission, holiday from work
hayal
imagination
deli
crazy
kadın
woman
maç önü
pre-match programme
kızıl
red
ateş
heat, temperature
tatlı
sweet
rüya
dream
bitmek
to finish, come to an end
yavaş
slow, slowly
sürmek
to drive
kavga etmek
to fight, to argue
kilo vermek
to lose weight
küfür etmek
to swear
diş
tooth
fırçalamak
to brush
acele etmek
to hurry
yardım etmek
to help
şikayet etmek
to complain
dilemek
to wish
onun için
that's why
çıkmak
to go out, come out
eyvah!
well!, good grief!
bütün
whole
yürümek
to walk
yorulmak
to grow tired
yatmak
to go to bed
kalkmak
to get up