Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/68

Click to flip

68 Cards in this Set

 • Front
 • Back
(to) allow
toestaan
confused
in de war
dizzy
duizelig
hands
wijzers
in favour of
voor
invention
uitvinding
inventor
uitvinder
smell
geur
(to) switch on
aandoen
anywhere
ergens
button
knop
copier
kopieermachine
expensive
duur
gadget
hebbedingetje, snufje
handle
hendel, handvat
(to) happen
gebeuren
manual
handleiding
(to) press
(in)drukken
(to) pull
trekken
steel
staal
(to) contact
contact opnemen met
(to) investigate
onderzoeken
property
bezit
(to) register
registreren
security
beveiliging
serial number
serienummer
straight away
onmiddellijk, meteen
a pinch of
een heel klein beetje
battery
batterij
(to) block
blokkeren
(to) boil
koken
(to) charge
opladen
finally
tenslotte
microwave
magnetron
object
object, voorwerp
(to) turn off
uitzetten
(to) turn on
aanzetten
cork
kurk
countryside
platteland
stick
stok(je)
string
touw
surface
oppervlak
attached to
bevestigd aan
dishwasher
vaatwasser
feature
mogelijkheid, functie
freezer
vriezer
honesty
eerlijkheid
(to) iron
strijken
ordinary
gewoon, gewone
(to) vacuum
stofzuigen
warning
waarschuwing
appearance
uiterlijk
engine
motor
frightening
angstwekkend
(to) grab
grijpen
instead of
in plaats van
razor
scheermes
shaped
gevormd
spaceship
ruimteschip
unusual
ongewoon, ongewone
beware of …
pas op voor …
computerised
computergestuurd
(to) design
ontwerpen
emergency
nood-
fridge
koelkast
future
toekomst
risky
riskant
socket
stopcontact