Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
waarop let je als je 2 of meer getallen optelt?
de rangen moeten onder elkaar staan, dwz eenheden onder eenheden, tientallen onder tientallen, tienden onder tienden, komma's onder elkaar!
is dit een goede vorm voor de optelling? waarom wel of niet.

96,3
1547,5
neen, de rangen staan niet onder elkaar!
hoe noem je de dingen die je optelt?
termen
hoe deel je een natuurlijk getal door 10?
komma 1 plaats opschuiven naar links
hoe deel je een kommagetal door 10?
komma 1 plaats opschuiven naar links
is dit een goede vorm voor de optelling: 15,02 + 15,2

15,02
15,2
ja