Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
eilen
yesterday
tänään
today
huomenna
tomorrow
ylihuomenna
the day after tomorrow
toissapäivänä
the day before yesterday
maanantai
Monday
tiistai
Tuesday
keskiviikko
Wednesday
torstai
Thursday
perjantai
Friday
lauantai
Saturday
sunnuntai
Sunday
päivä
day
viikko
week
kuukausi
month
vuosi
year
nyt
now
heti
immediately
äsken
a moment ago
pian
soon
myöhemmin
later
aina
always
melko pian
quite soon
ensi viikolla
next week
ensi kuussa
next month
ensi vuonna
next year
tällä viikolla
this week
tässä kuussa
this month
tänä vuonna
this year
ei koskaan
never
melkein aina
almost always
viime viikolla
last week
viime kuussa
last month
viime vuonna
last year
tällä viikolla
this week
tässä kuussa
this month
tänä vuonna
this year
kauan
a long time
kauan sitten
a long time ago
hetki sitten
a moment ago
kymmenen minuuttia sitten
ten minutes ago
viikko sitten
a week ago
vuosi sitten
a year ago
kaksi vuotta sitten
two years ago
vähän aikaa sitten
a short while ago
hetken kuluttua
after a while / in a minute
kymmenen minuutin kuluttua
after ten minutes
viikon kuluttua
after a week
vuoden kuluttua
after a year
kahden vuoden kuluttua
after two years