Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/55

Click to flip

55 Cards in this Set

 • Front
 • Back
kumusta ka?
Kumusta po kayo?
How are you?
Mabuti, naman at ikaw?
Mabuti po naman, eh, kayo po?
Okey lang.
Fine, and you?

It's alright.
Saan ka nakatira?
Saan po kayo nakatira ngayon?
Where do you live?
Dito na ako nakatira ngayon.
Sa Olongapo City (po)
I reside/live here now.
In Olongapo.
Anong balita kay Peter?
Kumusta na si Peter?
What's new with Peter?
How's Peter?
Ano ang iyong iniisip?
Bakit ka tulala?
What's on your mind?
What's wrong?
Nag-iisip lamang ako.
I was just thinking.
Nangangarap lamang ako.
I was just daydreaming.
Alis diyan, kung hindi sisigaw ako!
Go away or I'll scream!
Umalis ka riyan!
Alis!
Go away!
Totoo?
Talaga!
Really!
Siyanga ba!
Is that so!
Sigurado ka ba?
Are you sure?
Ah, ganoon!
oh yeah!
Anong problema?
What's the problem?
what's wrong?
Seryoso ka ba?
Are you serious?
Hindi ganoon ang ibig kong sabihin!
I don't mean it like that.
Kalokohan iyan!
That's nonsense.
Hindi ako naniniwala sa iyo!
I don't believe you!
Nagbibiro ka ba?
Are you kidding?/joking?
Pinagtatawanan mo ba ako?
Are you making fun of me?
May "toyo" ka na naman sa ulo!
You're being irrational again!
Tama ka!
You're right!
Mali ka diyan!
You're wrong about that!
Talaga!
Definitely! / absolutely!
Of course!
Kailangan paniwalaan mo ako!
You better believe me!
Hindi maaari!
No way!
Siguro
I guess so.
Maybe
Inaasahan kita diyan.
I'm counting you on that.
Sana!
I hope so.
Huwag naman sana.
I hope not.
Maaring totoo!
It might be true!
Sinungaling ka!
Liar!
You're a liar.
Kasinungalingan iyan!
Hindi iyan totoo!
That's a lie!
That's not true
Nagtataka lang ako kung bakit!
I wonder why?
Kalimutan mo na iyon!
Forget it!
Sobra na!
I've had enough!
Puede ba?
Can i?
Hindi maari/ puede.
No, you can't.
Hindi mo puedeng/ maaring gawin iyan!
You can't do that!
Wala akong pakiaalam!
Bahala na!
I don't care!
Wala akong alam diyan!
I've got nothing to do with it.
Ayaw kong masangkot diyan.
I'm out of this! (don't want to get involve)
Wala iyan sa akin.
Doesn't mean anything to me.
Hindi ako interesado!
I'm not interested!
Bahala ka!
It's up to you!
Oo,sige. kung gusto mo.
Sure. as you wish/ like.
Kahit na anong gusto mo!
Whatever you want!
Ano sa palagay mo?
What do you think? ( asking for opinion)
okey! walang problema.
All right. No problem.
Ginawa ko iyan!
I did that!
Magaling!
Wonderful!
Great!
Well done!
Mabuti!
Good!
Hindi masama!
Not bad!
okey na rin!
well, it's alright!