Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/13

Click to flip

13 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Ble buest ti neithiwr, os ca i ofyn?
Where were you last night, if I may ask?
Fe fues i yn y parti tan hanner nos.
I was at a party until midnight.
Ddaethochi chi yn y car?
Do, fe ddes i yn (fy) 'nghar newydd sbon.
Gawsoch chi ddigon?
Do, yn wir. Fe ges i ormod. Mae rhaid i fi beidio a bwyta cymaint.
Oedd pawb yn defynyddio tacsi yn Efrog Newydd?
Oedd. Doedd dim pwynt cael car achos bod gormod o draffig yno.
Oeddet ti'n lwcus ar dy daith i Gaerfyrddin?
Nag oedddwn. Roedd rhaid i fi fynd a'r car i'r garej.
Gafodd dy frawd amser da ym Mangor?
Naddo. Fe aeth e'n sal ar y ail ddydd yno.
Ddest ti i'r dosbarth y bore 'ma?
Do, wrth gwrs. Dydw i byth yn colli dosbarth.
Beth wyt ti'n meddwl amdano fe?
Dw i'n meddwl ei fod e'n fachgen neis iawn.
Beth wyt ti'n meddwl am dy frawd?
Dw i'n credu bod rhywbeth yn bod arno fe. Bachgen estron iawn.
Fuest ti'n pregethu yn yr eglwys?
Naddo. Ches i mo'r cyfle. Effallai yn yn dofodol.
Beth wnest ti ar ol y parti?
Aethon ni (fy ffrind a fi) i fwyta rhywbeth. Ac wedyn fe es i adre i gysgu.
Gest ti hwyl, felly?
Do, wir. Fe ges i lawer iawn o hwyl.
Dyna pam rwyt ti'n symud o gwmpas yn araf iawn heddiw.
Pam ma ei di i weld os ydw i ar y gornel?