Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/73

Click to flip

73 Cards in this Set

 • Front
 • Back
I am reading.
Dw i'n darllen.
The children are sleeping.
Mae'r plant yn cysgu.
They understand.
Maen nhw'n deall.
You are reading. (pl.)
Dych chi'n darllen.
You sit. (sing.)
Wyt ti'n eistedd.
The car is working.
Mae'r car yn gweithio.
We are singing
Dyn ni'n canu.
He is playing.
Mae e'n chwarae.
She understands.
Mae hi'n deall.
I am speaking.
Dw i'n siarad.
You are reading. (sing.)
Wyt ti'n darllen.
He sings.
Mae e'n canu.
She understands.
Mae hi'n deall.
The children sit.
Mae'r plant yn eistedd.
We are working.
Dyn ni'n gweithio.
You are learning. (pl.)
Dych chi'n dysgu.
They are speaking.
Maen nhw'n siarad.
He is running.
Mae e'n rhedeg.
The children are not sleeping.
Dydy'r plant ddim yn cysgu.
We are not going.
Dyn ni ddim yn mynd.
Tom doesn't understand.
Dydy Tom ddim yn deall.
She doesn't come.
Dydy hi ddim yn dod.
I don't know. (information)
Dw i ddim yn gwybod.
You don't know. (people) (sing.)
Wyt ti ddim yn nabod.
He doesn't feel.
Dydy e ddim yn teimlo.
The car doesn't work.
Dydy'r car ddim yn gweithio.
You don't live here. (pl.)
Dych chi ddim yn byw yma.
They are not singing.
Dyn nhw ddim yn canu.
You don't know. (information) (sing.)
Wyt ti ddim yn gwybod.
He does not come.
Dydy e ddim yn dod.
The car isn't working.
Dydy'r car ddim yn gweithio.
They aren't walking.
Dyn nhw ddim yn cerdded.
She doesn't live here.
Dydy hi ddim yn byw yma.
The children aren't reading.
Dydy'r plant ddim yn darllen.
We aren't going.
Dyn ni ddim yn mynd.
Tom isn't speaking.
Dydy Tom ddim yn siarad.
I'm not working.
Dw i ddim yn gweithio.
You don't understand.
Wyt ti ddim yn deall.
Ydw i'n hoffi bwrw glaw? (No)
Nag wyt. Wyt ti ddim yn hoffi bwrw glaw.
Ydy'r car yn rhedeg? (No)
Nag ydy. Dydy'r car ddim yn rhedeg.
Ydych chi'n gallu canu? (sing.) (No)
Nag ydw. Dw i ddim yn gallu canu.
Ydy hi'n mwynhau dysgu? (No)
Nag ydy. Dydy hi ddim yn mwynhau dysgu.
Ydy e'n hoffi dawnsio? (No)
Nag ydy. Dydy e ddim yn hoffi dawnsio.
Ydy'r plant yn edrych? (No)
Nag ydyn. Dydn nhw ddim yn edrych.
Ydyn ni'n gallu eistedd? (No)
Nag ydyn. Dyn ni ddim yn gallu eistedd.
Ydyn nhw'n mwynhau chwarae? (No)
Nag ydyn. Dydyn nhw ddim yn mwynhau chwarae.
Ydy Bethan yn cysgu? (No)
Nag ydy. Dydy Bethan ddim yn cysgu.
Wyt ti'n mwynhau gweithio? (No)
Nag ydw. Dw i ddim yn mwynhau gweithio.
Do I enjoy running?
Yes you do.
Dw i'n mwynhau rhedeg?
Wyt.
Do you like to dance?
No I don't.
Wyt ti'n hoffi dawnsio?
Nag ydw.
Does he like to live?
Yes he does.
Ydy e'n hoffi byw?
Ydy.
Is she singing?
No she isn't.
Ydy hi'n canu?
Nag ydy.
Is Bethan sitting?
Yes she is.
Ydy Bethan yn eistedd?
Ydy.
Are the children able to play?
Yes they are.
Ydy'r plant gallu chwarae?
Ydyn.
Is the car working?
No.
Ydy'r car yn gweithio?
Nag ydy.
Are we ready?
Yes we are.
Ydyn ni'n barod?
Ydyn.
Do you understand? (pl.)
No we don't.
Ydych chi'n deall?
Nag ydyn.
Are they looking?
Yes they are.
Ydyn nhw'n edrych?
Ydyn.
A dog is in the town.
Mae ci yn y dre.
Milk is in the fridge.
Mae llaeth yn yr oergell.
Frogs are in the yard.
Mae brogaod yn yr ardd.
Are children here?
Oes plant yma?
Is a frog in the house?
Oes borga yn y ty?
Are there shoes by the door?
Oes esgidau wrth y drws?
There is no milk here.
Does dim llaeth yma.
There is no dog there.
Does dim ci yno.
There is not a frog on Tom's head.
Does dim broda ar ben Tom.
Are there shoes by the door?
Yes there are.
Oes esgidau wrth y drws?
Oes.
There are no children here.
Does dim plant yma.
There is no dog in the town.
Does dim ci yn yr ardd.
There is no milk in the house.
Does dim llaeth yn y ty.
Is there a dress in the yard?
No.
Oes ffrog yn yr ardd?
Nag oes.
A frog is in the house.
Mae broga yn y ty.