Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
asdas`
suadnaud
nasdjad
sandjsa
sjndfjs
asnjas
sadnajs
sndjfsjn
sfnjsjf
dnsfjsdfn
sdfnjsdjnf
sdfnsdjnf
sdfnjnsdjf
fdsjfnsdjfn
dsfnjsdfn
dnfndsjf
dfnjsnjfsdnjqnfdjn
fdnsnfsj
fdnsnfjs
dfnsdnjf
sfnnsdf
fnsdfnqndjnfjq
nfj
nnjjnj
njfn
jfn
jfnwjfn
jn
jwfjf
wfj
sadas
sfasffas