Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/48

Click to flip

48 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Mid Level Tone
Thanh không
Low Falling Tone
Thanh huyền
Low Dipping-Rising Tone
Thanh hỏi
High Creaking Rising Tone
Thanh ngã
High Rising Tone
Thanh sắc
Low Sharp Falling Tone
Thanh nặng
a girl
một em gái
a dog
một con chó
a cat
một con mèo
an aeroplane
một chiếc máy bay
a woman
một người dàn bà
a car
một chiếc xe ô-tô
a man
một người dàn ông
a horse
một con ngựa
an elephant
một con voi
a ball
một quả bóng
and
on
trên
under
dưới
table
bàn
in
trong
boat
thuyền
to jump
nhảy
to run
chạy
girls/boys
các em gái / trai
to walk
đi
to dance
khiêu vũ
read
đọc
to fall
ngã
to fly
bay
white
màu trắng
swim
bơi
a bull
con bò
a bird
con chim
a fish
con cá
red
màu đỏ
yellow
màu vàng
blue
màu xanh da trời
black
màu đen
pink
hồng
a house
cái nhà
old
new
mới
old man
ông già
old woman
bà già
hair
tóc
grey
màu bạc
short
ngắn