Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/31

Click to flip

31 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
חבר או חברה
对象
duì xiàng
מעמד
地位
dì wèi
שדכנית
红娘
hóng niáng
דעה
意见
yì jiàn
לתת עצה
出主意
chü zhû yì
שני הצדדים
双方
shuäng fäng
מתנה
礼物
lî wù
להזמין לארוחה
请客
qîng kè
ארוע משמח , חתונה
喜事
xî shì
חתן
新郎
xïn láng
כלה
新娘
xïn niáng
"רגע אחד עושה את זה…
ורגע אחר את זה... "
"一会儿…
一会儿…"
"yï huìr…
yï huìr… "
בד, אריג
נשף חתונה
喜酒
xî jiû
להתברך, להיות בעל מזל
有福
yôu fú
לפתוח
打开
dâ käi
להתבדח, להקניט
开玩笑
käi wán xiào
בעל ואשה
夫妻
fü qï
בעל
丈夫
zhàng fü
אשה
妻子
qï zi
מצד אחר
对方
duì fäng
להתחתן
结婚
jié hün
קהילה , חברה
社会
shè huì
רווחה , בריאות ואושר
幸福
xìng fú
צריך, רוצה, דורש
需要
xü yào
להודות, אסיר תודה
感谢
gân xiè
אולי, או, לא משנה מה
或者
huò zhê
להתרוצץ, מלא חיים
热闹
rè nao
יפה, נראה טוב
漂亮
piào liàng
פנים(של אדם)
liân
נסיון
经验
jïng yàn