Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/29

Click to flip

29 Cards in this Set

 • Front
 • Back
voortaan
from now on
melden
declarer
de overheid
the authorities
de opzeg
the notice (to leave)
de leidingen
pipes/wires (electricity)
verbouwen
to renovate
minstens
minimum
bezitten
posseder
zuinig
econome
de boete
the fine
de erfenis
the inheritance
gelden
to be valid
afschafen
to abolish
een nieuwe belasting heffen
promulguer une nouvelle loi
de dienst spoed
the emergency room
het spuitje
the injection
de ontsteking
the infection
het hersenvlies
la meningite
het been (-beenderen-)
the bone
de aandoening
the affection/disease
de baarmoeder
l'uterus
de kuur
the cure
terugbetalen
to reimburse
de vereniging (-en)
the club, reunion, association
de vrijwilliger
the volunteer
de verzekering
the insurance
afsluiten
to contract
de verzekering
the insurance
afsluiten
to contract