Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
EN DEMENTI
Ett offentligt förnekande
ETT MEDGIVANDE
Ett erkännande, En tillåtelse
EN OBETÄNKSAMHET
Det att inte tänka sig för
EN BEGRUNDAN
Ett funderande, Ett övervägande
EN GIVMILDHET
En generositet, en frikostlighet