Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Dim C^wn
No dogs
Dim Pysgota
no fishing
Dim ysmygu
no smoking
Dim cerdded ar y borfa
no walking on the grass
Dim mynediad
no entry
Dim parcio
no parking
Araf / Arafwch nawr
slowly / slowdown now
Allanfa D^an
fire exit
Mynedfa
entrance / exit
Derbynfa
reception
Tynnwch
Pull
Talwch yma
pay here
Plant Iau / h^yn
younger children / older
Ni roddir newid
no change given
Pris Arbennig
Special price
Ystafell newid
changing room
Ystafell aros
waiting room
Ystafell y prifathro
head teachers room
Perygl - Llifogydd
Danger - floods
Perygl - ci ffyrnig
Danger - vicious dog
Ar werth
for sale
Gwerthwyd
Sold
Pen dwfn / bas
deep end / shallow
l^on ar gau
lane closed
Amserau ymweld
visiting times
Sefwch yma pan welwch olau coch
Sit here when you see red light
Adran Hanes
History Department
Dynion
Men
Merched / Menywod
Ladies
Ydych chi wedi talu ac arddangos
have you paid and displayed
Llwybr cyhoeddus
public footpath
Rhaid gwisgo het galed
Must wear hard hat
Dim neidio
no Jumping
Dim rhedeg
no running
Ar agor
open
Ar cau
closed
Defnyddiwch y llain galed
use the hard shoulder
Gwthiwch
push
Dim siarad / tawelwch
no speaking / silence
Dim aros
no waiting
Pont wan
weak bridge
Ildiwch
give way
Diffoddwch eich ff^on symudol
switch off your mobile phone
Plant dros 12 yn unig
children over 12 only
Plant o dan 16 yn unig
Plant under 16 only
Parcio i'r anabl yn unig
Parking for disabled only
Perygl - llawr gwlyb
Danger - wet floor
Arwerthiant cist car
car boot sale
Gwasanaethau
Services
Camer^au cyflymder
speed cameras