Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
första världskriget
the first World War
troget
faithfully
korsa, komma över
cross
stridslinjer
battle-lines
bli
become, became, become
sällsynt
infrequent
sakna
miss
fruktansvärt
terribly
be
pray
säker, trygg
safe
återkomst
a return
receive
berätta för någon, informera
inform
saknad i strid
missing in action
förkrossad
devastated
vägra
refuse
förtvivlan
desperation
längtan
longing
önskan
desire
värdesätta
treasure
skilda
separate
omtänksam
caring
uppfostra barn
raise children
fortsätta
continue
gå bort, dö
pass away
pensionering
retirement
konstig
odd
vara felunderrättad
be misinformed
kan inte låta bli
can´t help
undersöka
investigate
äga
own
återförening
reunion
verkligen
indeed
älskade
beloved
snygg
handsome
dra efter andan
gasp
viska
whisper
krama
hug
darra, skaka
tremble
liv
a lifetime
på samma gång
at once
tillfriskna
recover
förstöra
disrupt
tår
tear
ta fram något
pull something from
heller
either
since
sedan