Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/12

Click to flip

12 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Viljelyn etuja & haittoja
Etuja: herkkä
Haittoja: hidas, kallis, herkkä näytteen kuljetukselle
Esimerkkejä viljeltävistä viruksista
- adeno
- entero
- parainfluenssa, influenssa
- HSV, CMV
- RSV
Elektromikroskopian etuja & haittoja
Etuja: nopea
Haittoja: pitää olla runsaasti viruspartikkeleita näytteessä, kallis, edellyttää erityisasiantuntemusta
Elektronimikroskopian tyypillisiä käyttökohteita
- ripuliepidemiat (ulostenäyte): kaliki, adeno, rota
- joskus myös rakkulanäytteet: HSV, VZV, pox-virukset
Antigeeninosoituksen etuja & haittoja
Etuja: nopea, herkkä
Haitat: esim. fluoresenssimikroskooppitutkimus vaativa
Antigeeninosoituksen tyypillisiä käyttökohteita
- gastroenteriitti: adeno, rota
- HSV, VZV (myös reaktivaatio näkyy)
- HBsAg (hepatiitti-B)
- HIV (yhdessä Ab:n kanssa)
- respiratoriset infektiot (adeno, InfA ja B, parainfluenssat, RSV)
- pikatestejä: influenssa, adeno, rota, puumala
Nukleiinihappo-osoituksen hyviä ja huonoja puolia
Hyvää: herkkä
Haitta: kallis, joskus liiankin herkkä (kontaminaatio)
Nukleiinihappo-osoitus edeltävän PCR:n kanssa: käyttökohteita
- keskushermostoinfektioissa likvornäytteestä: HSV, VZV, enterovirus, HHV-6 (lasten kuumekouristukset)
Kvantitatiivisen PCR:n käyttökohteita
- HIV- tai HCV-infektiossa virus-RNA:n määrä
- immuunipuutteisten CMV- tai EBV-infektiossa virus-DNA:n määrä (real-time-PCR)
Nukleiinihappo-osoitus jopa ilman edeltävää monistusta: sovelluksia
- HBV-DNA:n osoitus verestä
- HPV-DNA:n osoitus cervixin soluista
- EBV-RNA:n osoitus lymfosyyteistä
Serologian etuja ja haittoja
Etuja: akuutin infektion lisäksi näkyy immuniteetti tai sairastettu infektio. Kätevä erityisesti primaari-infektioihin liittyvien viipeellä ilmaantuvien systeemisten oireiden selvittelyssä.
- Haittoja: vasta-aineet ilmestyvät viipeellä
Virusserologian käyttökohteita
- primaari-infektioiden havaitseminen:
MPR-virukset, parvo.
HSV, VZV, CMV, EBV.
Puumala-virus. TBEV, Sindbis.
HAV, HBcAb (sairastettu).
HIV (yhdessä antigeenin kanssa)
- Likvorissa virus-IgG -> esim. herpesenkefaliitissa
- Pikavasta-ainetestejä: VZV, HIV