Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/181

Click to flip

181 Cards in this Set

 • Front
 • Back
fotogen
fotogenen (eller fotogenet) noun

paraffin oil, kerosene

Compounds

* fotogen|lampa -n---paraffin lamp
ryker
rykte (el. rök) rykt (el. rukit) ryk! ryka verb

smoke

Examples

* det ryker ur skorstenen---the chimney is smoking
* i rykande storm---in a raging storm
förlorar
förlorade förlorat förlora(!) verb

lose

Examples

* jag har förlorat min klocka---I have lost my watch
färdas
färdades färdats färdas(!) verb

travel

Examples

* färdas med tåg---travel by train
säregen
säreget säregna adj.

odd, strange, peculiar

Examples

* säregna omständigheter---peculiar circumstances
plågar
plågade plågat plåga(!) verb

torment, torture

Examples

* plåga inte katten!---stop tormenting the cat!
flämtar
flämtade flämtat flämta(!) verb

pant, puff

Examples

* hon flämtade efter luft---she gasped for air
* ljuset flämtar---the light is flickering
slocknar
slocknade slocknat slockna verb

go out; die down

Examples

* elden slocknade---the fire died down
klibbar
klibbade klibbat klibba

stick, cling

Examples

* kläderna klibbade på kroppen i värmen---his clothes stuck to his body in the heat
trevar
trevade trevat treva(!) verb

grope

Examples

* treva efter småpengar i fickan---fumble for change in one's pocket
dunk
dunken dunkar noun

can, drum

Examples

* en dunk fotogen---a can of paraffin
tupp
tuppen tuppar noun

cock

Compounds

* fasantupp---cock pheasant
gal
gol galit gala verb

crow

Examples

* tuppen gal klockan sju---the cock crows at seven o'clock
vårdar
vårdade vårdat vårda(!) verb

take care of

Examples

* vårda sitt språk---pay attention to one's use of language
ask
asken askar noun

box, packet

Examples

* en ask tändstickor---a box of matches
repar
repade repat repa(!) verb

scratch, score

Examples

* ett repat bord---a scratched table
* repa eld på ("tända") en tändsticka---strike ("light") a match
kupa
kupan kupor

hood, cover; shade; globe

Compounds

* bikupa---beehive
* ostkupa---cheese cover
veke
veken vekar noun

wick
vånda
våndan våndor noun

agony

Examples

* vi tog beslutet under mycken vånda---we went through agonies in making the decision
undkommer
undkom undkommit undkomma verb

escape

Examples

* passagerarna undkom oskadda---the passengers escaped unhurt
* undkomma en katastrof---escape from a disaster
rymmer
rymde rymt rym! rymma verb

run away, escape

Examples

* hon rymde hemifrån vid femton års ålder---she ran away from home at the age of fifteen
huk
noun

#(no translation given)#

Idiomatic phrases

* sitta på huk ("sitta på hälarna")---squat (nsit on one's heelsn)
förtvivlan
förtvivlan noun

despair

Examples

* i sin förtvivlan sökte hon hjälp hos prästen---in despair, she turned to the priest for help
oundviklig
oundvikligt oundvikliga adj.

unavoidable

Examples

* en oundviklig utveckling---an inevitable development
behärskar
behärskade behärskat behärska(!) verb

control, rule, govern; be a master of

Examples

* behärska ett landområde---control a region
* behärska ett språk---have a good command of a language
karneval
karnevalen karnevaler

carnival
håll|plats
-platsen -platser noun

bus stop, tram stop
bylte
byltet bylten noun

bundle, pack
fåll
fållen fållar noun

hem

Compounds

* kjolfåll---skirt hem
lotsar
lotsade lotsat lotsa(!) verb

pilot
gränd
gränden gränder noun

alley

Compounds

* återvändsgränd---cul-de-sac
vimmel
vimlet noun

crowd

Compounds

* folkvimmel---throng, crowd
utklädd
utklätt utklädda adj.

dressed up

Examples

* utklädd till sjörövare---dressed up as a pirate
avtalar
avtalade avtalat avtala(!) verb

agree, come to an agreement, arrange

Examples

* vi möttes på avtalad tid---we met at the agreed time
förlägen
förläget förlägna adj.

embarassed, awkward, shy
gnuggar
gnuggade gnuggat gnugga(!)

rub

Examples

* gnugga händerna---rub one's hands
öm
ömt ömma adj.

sore, tender, sensitive

Examples

* ömma fötter ---sore feet
hembiträde
domestic servant
gravid
gravida adj.

pregnant

Examples

* en gravid kvinna---a pregnant woman
lindar
lindade lindat linda(!) verb

wind, wrap

Examples

* linda en schal om halsen---wrap a scarf about one's neck
döper
döpte döpt döp! döpa verb

baptise

Examples

* fartyget döptes till Drottningholm---the ship was christened the Drottningholm
duger
dög (el. dugde) dugt duga(!) verb

do, be adequate, be suitable

Examples

* svampen duger inte att äta---that mushroom is not fit to eat
vansinne
vansinnet noun

madness

Examples

* det vore vansinne att åka i det här vädret---it would be madness to go in this weather
skumpar
skumpade skumpat skumpa(!) verb

bumb, jolt
tornar upp sig
tornade tornat torna verb

pile up, loom

Examples

* molnen tornade upp sig på himlen---the clouds loomed in the sky
förvandling
förvandlingen förvandlingar

change
tids|nöd
-nöden noun

shortage of time

Examples

* vara i tidsnöd---be short of time
pensel
penseln penslar noun

brush

Compounds

* målarpensel---paintbrush
egg
eggen eggar noun

edge

Compounds

* knivsegg---knife edge
motstår
motstod motstått motstå(!) verb

resist

Examples

* motstå frestelsen---resist temptation
förödmjukar
förödmjukade förödmjukat förödmjuka(!) verb

humiliate

Examples

* förödmjukande behandling---humiliating treatment
fyrkant
fyrkanten fyrkanter noun

square

Compounds

* fyrkantig -t---square
skepnad
skepnaden skepnader noun

figure; shape, guise

Examples

* han såg en vit skepnad försvinna ut genom dörren---he saw a white form disappear through the door
dämpar
dämpade dämpat dämpa(!) verb

moderate, reduce

Examples

* dämpa belysningen---soften the lighting
förlikar sig
örlikade förlikat förlika(!) verb

come to terms with, reconcile oneself to

Examples

* jag kan inte förlika mig med tanken att bli gammal---I cannot come to terms with the idea of getting old
källa
källan källor

well; source

Examples

* en ständig källa till bekymmer---a constant source of worry
fattning
fattningen noun

composure

Examples

* förlora fattningen---lose one's head (composure)
försåtlig
försåtligt försåtliga adj.

treacherous, insidious

Examples

* komma med försåtliga frågor---put insidious questions
ohämmad
ohämmat ohämmade adj.

unrestrained

Examples

* ett ohämmat slöseri---an unrestrained waste
trasslar
trasslade trasslat trassla(!) verb

entangle

Examples

* trassla in sig i en lina---get tangled in a line
motsägelse
motsägelsen motsägelser noun

contradiction
snärjer
snärjde snärjt snärj! snärja verb

ensnare, snare, entangle, trap

Examples

* snärjande frågor---tricky questions
besegrar
besegrade besegrat besegra(!) verb

conquer, beat, vanquish
len
lent lena adj.

soft

Examples

* en matta av len ull---a rug of soft wool
vetter
vette vettat vetta verb

face

Examples

* sovrumsfönstren vetter åt väster---the bedroom windows face west
altan
altanen altaner noun

balcony, (roof) terrace
avgår
avgick avgått avgå(!) verb

retire, resign
insats
insatsen insatser noun

effort

Examples

* göra en fin insats för världsfreden---make a great contribution to world peace
försoning
försoningen noun

reconciliation

Examples

* försoning mellan parterna---reconciliation between the parties
underdånig
underdånigt underdåniga adj.

humble

Examples

* en underdånig tjänare---a humble servant
belåtenhet
belåtenheten noun

satisfaction, contentment

Examples

* affären gjordes upp till hans fulla belåtenhet---the deal was concluded to his full satisfaction
bedrar
bedrog bedragit bedra(g)! bedra(ga) verb

deceive, fool, swindle, defraud

Examples

* bedra sina kunder---swindle one's customers
förtäckt
förtäckt förtäckta adj.

veiled

Examples

* förtäckt kritik---veiled criticism
välbehag
välbehaget noun

pleasure

Examples

* han såg med välbehag hur säden växte på åkrarna---he saw with pleasure (satisfaction) how the crop was growing in the fields
berövar
berövade berövat beröva(!) verb

deprive, strip, rob
jurist
juristen jurister noun

legal expert

Compounds

* affärsjurist---company lawyer
dubbel|gångare
-gångar(e)n -gångare -gångarna noun

doppelganger, double, look-alike
företräder
företrädde företrätt företräd! företräda verb

represent

Examples

* företräda majoriteten---represent the majority
* advokaten företräder sin klient---the lawyer represents his client
skröplig
skröpligt skröpliga adj.

frail, infirm
förblir
förblev förblivit förbli(v)! förbli(va) verb

remain, keep, stay
levererar
levererade levererat leverera(!) verb

supply, deliver
en|skild
-skilt -skilda adj

private; individual

Examples

* enskilt samtal---private conversation
individ
individen individer noun

individual
omfamnar
omfamnade omfamnat omfamna(!) verb

embrace

Compounds

* omfamning -en---embrace, hug
omvärld
omvärlden noun

the world around one

Examples

* isolera sig från omvärlden---isolate oneself from the (surrounding) world
överträffar
överträffade överträffat överträffa(!) verb

exceed, surpass

Examples

* resultatet överträffar förväntningarna---the result
besittning
besittningen besittningar noun

possession; occupation, tenancy
tillfaller
tillföll tillfallit tillfalla verb

accrue, go to

Examples

* pengarna tillfaller staten---the money goes to the government
trä|sko
-skon -skor noun

clog
enslig
ensligt ensliga adj.

solitary, lonely
förargelse
förargelsen noun

vexation
stävar mot
stävade stävat stäva verb

head for, bear towards

Examples

* fartyget stävade in mot hamnen---the ship headed in to the harbour
fasa
fasan fasor noun

horror, terror

Examples

* med avsky och fasa---with dread and horror
hjässa
hjässan hjässor noun

crown, top of one's head
hamn
hamnen hamnar noun

harbour, (harbor US); port; haven

Examples

* söka hamn---put into port
innerst
adv.

farthest in [inside]

Examples

* sitta innerst---sit right inside
pir
piren pirar noun

pier
barack
baracken baracker noun

barracks; hut
penna
pennan pennor noun

pen

Compounds

* bläckpenna---ink (fountain) pen
* blyertspenna---[lead] pencil
kollega
kollegan kollegor

colleague
utser
utsåg utsett utse(!) verb

appoint

Examples

* hon utsågs till professor i svenska---she was appointed Professor in Swedish
vägnar
behalf
avtackar
avtackade avtackat avtacka(!) verb

thank
avgår
avgick avgått avgå(!) verb

retire, resign
otal
noun

#(no translation given)#

Compounds

* otalig -t---innumerable, countless
påkallar
påkallade påkallat påkalla(!) verb

call for, demand

Examples

* påkalla uppmärksamhet---call for (demand) attention
omorganiserar
omorganiserade omorganiserat omorganisera(!) verb

reorganize

Compounds

* omorganisation -en---reorganization
i fred el. ifred
adv.

alone

Idiomatic phrases

* lämna (någon) i fred ("inte störa (någon)")---leave (sby) alone ("not disturb (sby)")
län
länet län länen noun

county
Sweden is divided into 24 counties.
vaggar
vaggade vaggat vagga(!) verb

rock

Examples

* vagga barnet till sömns---rock the baby to sleep
tank|spridd
-spritt -spridda adj.

absent-minded
påfyllning
påfyllningen påfyllningar noun

filling up, replenishment
frånsett
adv.

apart from

Examples

* frånsett maten var allting jättebra---apart from the food, everything was great
överlämnar
överlämnade överlämnat överlämna(!) verb

hand over, deliver, present

Examples

* överlämna någon till polisen---hand someone over to the police
* överlämna en gåva---present with a gift, give a present
kast|spö
spö(e)t -spön

casting rod
torftig
torftigt torftiga adj.

poor

Examples

* en torftig miljö---a Spartan environment
ingivelse
ingivelsen ingivelser noun

inspiration; impulse, idea
erinrar
erinrade erinrat erinra(!) verb

remind, object
gödsel
gödseln noun

manure, dung, fertilizer
tårta
tårtan tårtor noun

cake

Compounds

* gräddtårta---gâteau
tillträder
tillträdde tillträtt tillträd! tillträda verb

take up, enter into

Examples

* tillträda en tjänst---take up one's duties
anbud
anbudet anbud anbuden noun

offer, tender, bid

Examples

* lämna (ett) anbud---submit a tender
uppriktig
uppriktigt uppriktiga adj.

frank

Idiomatic phrases

* uppriktigt sagt ("ärligt talat")---frankly speaking
uttömmande
adj.

exhaustive

Examples

* ett uttömmande svar---an exhaustive (comprehensive) answer
tippar
tippade tippat tippa(!) verb

tip, forecast

Examples

* det tippas att inflationen blir 15 procent nästa år---they are predicting an inflation rate of 15 percent for next year
* hon tippar varje vecka---she does the pools every week
överser
översåg översett överse(!) verb

overlook, excuse

Examples

* vi skall överse med dina dumheter för den här gången---we shall overlook your stupidity this time
prickar av
prickade prickat pricka(!) verb

tick off

Examples

* eleverna prickades av på listan---the pupils were ticked off on the list
duger
dög (el. dugde) dugt duga(!) verb

do, be adequate, be suitable

Examples

* svampen duger inte att äta---that mushroom is not fit to eat
förväntning
förväntningen förväntningar noun

expectation

Examples

* uppfylla alla förväntningar---meet all expectations
ansvar
ansvaret noun

responsibility; liability

Examples

* ta ansvar för ett beslut---accept responsibility for a decision
föraning
föraningen föraningar noun

hunch, presentiment
borto|varo
bortovaron noun

absence
keps
kepsen kepsar

cap
omdöme
omdömet omdömen omdömena noun

judgement

Examples

* visa dåligt omdöme---show poor judgement
anlag
anlaget anlag anlagen noun

ability, capacity, tendency, predisposition

Examples

* konstnärliga anlag---artistic leanings
stjäl
stal stulit stjäl! stjäla verb

steal

Examples

* stjäla en cykel---steal a cycle
förgrenar sig
förgrenade förgrenat förgrena verb

branch off, ramify

Examples

* verksamheten är rikt förgrenad---the activity has many branches
bräcklig
bräckligt bräckliga adj.

fragile, brittle; frail, delicate

Examples

* utredningen vilar på ett bräckligt underlag---the findings on which the report is based are highly questionable
präglar
präglade präglat prägla(!) verb

characterize

Examples

* bilder präglade av hopplöshet---pictures embodying sheer hopelessness
klämmer
klämde klämt kläm! klämma

squeeze, pin

Examples

* han klämdes fast i bilvraket---he was pinned in the wreckage of the car
böljar
böljade böljat bölja(!) verb

billow, wave, roll, undulate

Examples

* ett böljande landskap---a rolling landscape
länga
längan längor noun

row of row houses; long building
kikare
kikar(e)n kikare kikarna

binoculars

Idiomatic phrases

* ha (något) i kikaren ("ha för avsikt")---be up to sth. ("intend to")
avtecknar sig
avtecknade avtecknat avteckna(!) verb

stand out against, be outlined against

Examples

* träden avtecknade sig mot himlen---the trees stood out against the sky
vajar
vajade vajat vaja verb

sway

Examples

* flaggan vajar på halv stång---the flag is flying at half-mast
skyggar
skyggade skyggat skygga(!) verb

take fright, start; shield

Examples

* hästen skyggade för cyklisterna---the horse shied away from the cyclists
tvär|stannar
-stannade -stannat -stanna(!) verb

stop short
vätska
vätskan vätskor noun

fluid
uppskärrad
uppskärrat uppskärrade adj.

overwrought
fackla
facklan facklor noun

torch

Compounds

* fackel|tåg -et---torchlight procession
vädjar
vädjade vädjat vädja(!) verb

appeal

Examples

* vädja till högre rätt---appeal to a higher court
bibehåller
bibehöll bibehållit bibehåll! bibehålla verb

retain, keep, preserve

Examples

* han bibehöll sitt oberoende efter giftermålet---after his marriage he still managed to retain his independence
ovidkommande
adj.

irrelevant

Examples

* min egen åsikt är ovidkommande i sammanhanget---my personal opinion is irrelevant in this context
sköld
skölden sköldar noun

shield; buckler; escutcheon
förödelse
förödelsen förödelser noun

devastation

Examples

* jordbävningen orsakade fullkomlig förödelse---the earthquake caused total devastation
värn
värnet värn värnen noun

defence
kort|fattad
-fattat -fattade

concise

Examples

* ett kortfattat meddelande---a concise message
uppslukad
uppslukat uppslukade adj.

swallowed up

Idiomatic phrases

* han var som uppslukad av jorden ("totalt försvunnen")---it was if the earth had swallowed him up ("completely disappeared")
anländer
anlände anlänt anländ! anlända verb

arrive, reach

Examples

* vi anlände till Rom på morgonen---we arrived in (reached) Rome in the morning
saklig
sakligt sakliga adj.

objective, impartial; businesslike

Examples

* en saklig debatt---an impartial debate
smetar
smetade smetat smeta(!) verb

daub, smear, spread

Examples

* smeta färg i ansiktet---smear paint on one's face
svärmar
svärmade svärmat svärma verb

swarm

Examples

* bina svärmar---bees swarm
egen|mäktig
-mäktigt -mäktiga adj.

high-handed, arbitrary

Examples

* egenmäktigt förfarande---taking the law into one's own hands
ålderdomlig
ålderdomligt ålderdomliga adj.

old, old-fashioned

Examples

* ålderdomligt språkbruk---old-fashioned (outdated) language use
visare
visar(e)n visare visarna noun

hand

Compounds

* minutvisare---minute hand
besvärjer
besvor besvurit besvär(j)! besvär(j)a verb

conjure up, raise

Examples

* han försökte besvärja sin leda med ett hektiskt nöjesliv---he tried to overcome his boredom by leading a hectic life of pleasure
skepps|bruten
-brutet -brutna adj.

shipwrecked; castaway
tillfogar
tillfogade tillfogat tillfoga(!) verb

inflict

Examples

* laget tillfogades ett svårt nederlag---the team suffered a severe defeat
* tillfoga någon skador---inflict injury on sby
slägga
släggan släggor noun

sledgehammer, hammer
trum|hinna
-hinnan -hinnor noun

eardrum
sårbar
sårbart sårbara adj.

vulnerable

Examples

* hon var ensam och sårbar---she was alone and vulnerable
sammanfattar
sammanfattade sammanfattat sammanfatta(!) verb

sum up, summarize
grund|läggande
fundamental, basic, essential

Examples

* en grundläggande svaghet---a fundamental weakness
* ett grundläggande drag---a fundamental characteristic
vikt
vikten vikter noun

importance

Examples

* fästa stor vikt vid folkopinionen---attach great importance (weight) to public opinion
förläggning
förläggningen förläggningar noun

camp, station

Compounds

* militärförläggning---military camp (garrison)
* flyktingförläggning---refugee camp (centre)
inspelning
inspelningen inspelningar noun

recording, production

Compounds

* filminspelning---production of a film
föreligger
förelåg förelegat föreligga verb

exist

Examples

* inga rapporter föreligger ännu---no reports exist (have been prepared) as yet
vresig
vresigt vresiga adj.

peevish

Examples

* ett vresigt svar---a peevish answer
alstrar
alstrade alstrat alstra(!) verb

produce, generate, procreate, bring forth
lynnig
lynnigt lynniga adj.

temperamental
oberäknelig
oberäkneligt oberäkneliga adj.

unpredictable; erratic, capricious