Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/72

Click to flip

72 Cards in this Set

 • Front
 • Back
engineer
kỹ sư
teacher
cô giáo, thày giáo
secretary
thư ký
doctor
bác sĩ
nurse
y tá
driver
lái xe
student
sinh viên
ask
hỏi
like
thích
buy
mua
eat
ăn
understand
hiểu
drive
lái xe
read
đọc
to go
đi
engineer
kỹ sư
teacher
cô giáo, thày giáo
secretary
thư ký
doctor
bác sĩ
nurse
y tá
to open
mở
to go back
về
to sell
bán
to listen
nghe
to write down
ghi
to answer
trả lời
to greet
chào
to be
book
sách
dictionary
từ điển
to drive
lái xe
to draw
vẽ
to rest
nghỉ
to sleep
ngủ
study
học
book
sách
dictionary
tù(hook on u) điển
vocabulary
từ
music
nhạc
door
cửa
house
nhà
veichle
xe
coconut
dừa
pineapple
dứa
papaya
đu đủ
lemon
chanh
orange
cam
car
ô tô
newspaper
báo
question
câu hỏi
lesson
bài
flower
hoa
magazine
tạp chí
vietnamese language
tiếng Việt
name
tên
hat
street
phố
market
chợ
post office
bưu điện
easy
dễ
hard
khó
tasty
ngon
beautiful
đẹp
small
nhỏ
big
to
interesting
hay
expensive
dắt
cheap
lo
new
mới
old
well
khỏe
good
tốt