Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/60

Click to flip

60 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
add
أَضافَ-يُضيف
'aDaafa-yuDiif ('iDaafah)
add
أَضافَ-يُضيف (أَنَّ)
'aDaafa-yuDiif (anna) ('iDaafah)
anger
أَغْضَبَ-يُغْضِب
'aghDaba-yughDib ('ighDaab)
announce, advertise
أَعْلَنَ-يُعْلِن (عَن)
'a3lana-yu3lin (3an) ('i3laan)
announce, declare
أَعْلَنَ-يُعْلِن
'a3lana-yu3lin ('i3laan)
appeal
أَعْجَبَ-يُعْجِب
'a3jaba-yu3jib ('i3jaab)
arrest
أَلْقى-يُلْقي (القَبْض عَلى)
'alqaa-yulqii (al qabD 3alaa) ('iqaa')
be happy
أَفْرَح
'afraH
be possible
أَمْكَنَ-يُـمْكِن
'amkana-yumkin (imkaan)
become
أَصْبَحَ-يُصْبِح
'aSbaHa-yuSbiH (iSbaaH)
benefit, report, inform
أَفادَ-يُفيد (بِ/أَنْ)
'afaada-yufiid ('ifaadah)
bring
أَحْضَرَ-يُحْضِر
'aHDara-yuHDir ('iHDaar)
bring
أَحْضَرَ-يُحْضِر
'aHDara-yuHDir ('iHDaar)
compose (play, music, etc.)
أَلَّفَ-يُأَلِّف
'allafa-yu'allif
conclude (an agreement)
أبرم-يبرم
'abrama-yubrim ('ibraam)
conduct
أَجْرى-يَجْري
'ajraa-yajrii ('ijraa')
contribute
أسهم-يسهم في/ب
'ashama-yushim fii/bi ('ishaam)
create, found, establish
أَنْشَأَ-يُنْشِئ
'ansha'a-yunshi' ('inshaa')
deny
أَنْكَرَ-يُنْكِر
'ankara-yunkir ('inkaar)
end (something)
أَنْهى-يُنْهي
'anhaa-yunhii (inhaa')
facilitate, make way for
أفسح-يفسح لـ
'afsaHa-yufsiH li...('ifsaaH)
fire
أَطْلَقَ-يُطْلِق
'aTlaqa-yuTliq ('iTlaaq)
found, establish
أَنْشأ-يُنْشِئ
'antha'-yunthi' ('inthaa')
give
أَلْقى-يُلْقي(خِتاب/مُحابَرَة/كَلِمَة)
'alqaa-yulqii (khiTaab/muHaabarah/kalimah) ('iqaa')
give
أَعْطى-يُعْطِي
'a3Taa-yu3Tii
hand over, embrace Islam
أَسْلَمَ-يُسْلِم
'aslama-yuslim ('islaam)
help, aid
أَمَدَّ-يُمِدُّ
'amadda-yumidd ('imdaad)
I think (that)
أَعْتَقِد أَنَّ
a3taqid (anna)
indicate
أَشار-يَشير
'ashaara-yashiir (ishaarah)
issue, dispatch
أصدر-يصدر
'aSdara-yuSdir ('iSdaar)
like/love
أَحَبَّ-يُحِبّ
'aHabba-yuHibb (Hubb/maHabbah)
make progress
أحرز-يحرز تقدما
'aHraza-yuHriz taqadduman
make successful, cause to succeed
أَنْجَحَ-يُنْجِح
'anjaHa-yunjiH ('injaaH)
postpone, delay
أَرْجَأَ-يُرْجِئ
'arja'a-yurji' ('irjaa')
praise, commend
أَشادَ-يُشيد (بِ)
'ashaada-yushiid (bi) ('ishaadah)
prepare
أعد-يعد
'a3add-yu3idd ('i3daad)
prepare, make
أَعَدَّ-يُعِدّ
'a3adda-yu3idd ('i3daad)
prepare, ready
أَعَدَّ-يُعِدُّ
'a3adda-yu3iddu ('i3daad)
prove
أَشْبَتَ-يُشْبِت
'ashbata-yushbit ('ishbaat)
ratify
أبرم-يبرم
'abrama-yubrim ('ibraam)
remove
أَزالَ-يُزيل
'azaala-yuziil ('izaalah)
repair
أَصْلَحَ-يُصْلِح
'aSlaHa-yuSliH ('iSlaaH)
resided, take up residence
أَقامَ-يُقيم
'aqaama-yuqiim ('iqaamah)
result in, yield
أَسْفَر-يُسْفِر (عَن)
'asfara-yusfir (3an) ('isfaar)
satisfy, give satisfation, convince
أَقْنَعَ-يُقْنِع
'aqna3a-yuqni3 ('iqnaa3)
send
أَرْسَلَ-يُرْسِل
'arsala-yursil ('irsaal)
send
أَرْسَلَ-يُرْسِل
'arsala-yursil ('irsaal)
send a delegation
أوفد-يفد
'awfada-yufid ('iifaad)
set free
أَفْرَجَ-يُفْرِج (عَن)
'afraja-yufrij (3an) ('ifraaj)
show, demonstrate
أَظْهَرَ-يُظْهِر (أَنَّ)
'aZhara-yuZhir ('anna) ('iZhaar)
spend/pass time
أَمْضى-يُمضي
'amDaa-yumDii ('imDaa')
spread, divulge, bring to public notice
أَشاعَ-يُشيع
'ashaa3a-yushii3
supervise
أَشْرَفَ-يُشِرِف (على)
'ashrafa-yushrif (3alaa) ('ishraaf)
supply (with)
أَمَدَّ-يَـمُدّ (بِ)
'amadda-yamudd (bi) ('imdaad)
throw (down,away)
أَلْقى-يُلْقي
'alqaa-yulqii ('iqaa')
trouble, inconvenience, bother
أَتْعَبَ-يُتْعِب
'at3aba-yut3ib ('it3aab)
want
أَرادَ-يُريد (أن)
'araada-yuriid ('an) ('iraadah)
be afflicted/stricken (passive)
أُصيبَ-يُصيب
'uSiiba-yuSiib ('iSaabah)
be announced
أُعْلِنَ-يُعْلَن
'u3lina-yu3lan
be postponed (passive)
أُرْجِئَ-يُرْجَأْ
'urji'a-yurja'