Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
approve, agree
وافَقَ-يُوافِق (عَلى)
waafaqa-yuwaafiq (3alaa) (muwaafaqah)
attack, raid
هاجَمَ-يُهاجِم
haajama-yuhaajim (muhaajamah)
box
لاكَمَ-يُلاكِم
laakama-yulaakim (mulaakamah)
call
يُنادي
yunaadii
come!
تَعَالَ
ta3aala
compare
قارَنَ-يُقارِن
qaarana-yuqaarin (muqaaranah)
defend
دافَعَ-يُدافِع (عَنْ)
daafa3a-yudaafi3 (3an) (difaa3)
depart
غادَرَ-يُغادِر
ghaadara-yughaadir (mughaadarah)
depart
غادَرَ-يُغادِر
ghaadara-yughaadir
discuss
ناقَشَ-يُناقِش
naaqasha-yunaaqish (munaaqashah)
discuss
ناقَشَ-يَناقِش
naaqasha-yanaaqish (niqaash)
equal
يُساوي
yusaawii
fight
حارَبَ-يُحارِب
Haaraba-yuHaarib (muHaarabah)
follow
يابَعَ
yaaba3a
follow, keep eyes on
تابع-يتابع
taaba3a-yutaabi3 (mutaaba3ah)
gamble
قامَرَ-يُقامِر
qaamara-yuqaamir (muqaamarah)
he took up/pursued/carried out
باشَرَ
baashara
help
ساعَدَ-يُساعِد
saa3ada-yusaa3id (musaa3adah)
help
ساعَدَ-يُساعِد
saa3ada-yusaa3id (musaa3adah)
keep, maintain
حافَظَ-يُحافِظ (عَلى)
HaafaZa-yuHaafiZ (3alaa) (muHaafaZah)
leave
غادَرَ-يُغادِر
ghaadara-yughaadir (mughaadarah)
make an attack
هاجم-يهاجم
haajama-yuhaajim (muhaajamah)
make peace with
صالَحَ-يُصالِح
SaalaHa-yuSaaliH (muSaalaHah)
meet
يُقابِل
yuqaabil
meet, have an interview with
قابَلَ-يُقابِل
qaabala-yuqaabil (muqaabalah)
negotiate
فاوَضَ-يُفاوِض
faawaDa-yufaawiD (mufaawaDah)
negotiate
فاوض-يفاوض
faawaDa-yufaawiD (mufaawaDah)
neighbour, be in the vicinity of
جاوَرَ-يُجاوِر
jaawara-yujaawir (mujaawarah)
object to
مانع-يمانع في
maana3a-yumaani3 fii (mumaana3ah)
participate, contribute
شارك-يشارك في
shaaraka-yushaarik fii (mushaarakah)
pledge
عاهَدَ-يُعاهِد
3aahada-yu3aahid (mu3aahadah)
practice
مارَسَ-يُمارِس
maarasa-yumaaris
reviewing lessons, doing homework
المُذاكَرة (ذاكَرَ، يُذاكِر)
al mudhaakarah (dhaakara, yudhaakir)
study, review
ذاكَرَ-يُذاكِر
dhaakara-yudhaakir (mudhaakarah)
sustain, sponsor
ساند-يساند
saanada-yusaanid (musaanadah)
travel
سافَرَ-يُسافِر
saafara-yusaafir (safar)
try (in a court of law)
حاكَمَ-يُحاكِم
Haakama-yuHaakim (muHaakamah)
try, attempt (to)
حاوَلَ-يُحاوِل
Haawala-yuHaawil (muHaawalah)
watch
شاهَدَ-يُشاهِد
shaahada-yushaahid (mushaahadah)
watch
شاهَدَ-يُشاهِد
shaahada-yushaahid (mushaahadah)
wrestle
صارَعَ-يُصارِع
Saara3a-yuSaari3 (muSaara3ah)