Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/118

Click to flip

118 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
a ajunge
to arrive
ajung, ajungi, ajunge, ajungem, ajungeţi, ajung
a ajuta (la)
to help (with)
ajut, ajuţi, ajutǎ, ajutǎm, ajutaţi. ajutǎ
a alege
to choose
aleg, alegi, alege, alegem, alegeţi, aleg
a alerga
to run
alerg, alergi, aleargă, alergǎm, alergaţi, aleargă
a asculta
to listen to
ascult, asculţi, ascultǎ, ascultǎm, ascultǎ
a aştepta
to wait for
aştept, aştepţi, aşteaptă, aşteptǎm, aşteptaţi, aşteaptă
a ateriza
to land
aterizez, aterizezi, aterizează, aterizǎm, aterizaţi, aterizează
a auzi
to hear
aud, auzi, aude, auzim, auziţi, aud
a avea
to have
am, ai, are, avem, aveţi, au
a avea gust de
to taste like
none
a avea nevoie de
to need
none
a bea
to drink
beau, bei, bea, bem, beţi, beau
a cǎlǎtori
to travel
călătoresc, călătoreşti, călătoreşte, cǎlǎtorim, cǎlǎtoriţi, cǎlǎtoresc
a cânta
to sing
cânt, cânţi, cântǎ, cântǎm, cântaţi, cântǎ
a cânta la instrument
to play an instrument
none
a câştiga
to win
câştig, câştigi, câştigǎ. câştigǎm, câştigaţi, câştigǎ
a cǎuta
to look or search for
caut, cauţi, cautǎ, cǎutǎm, cǎutaţi, cautǎ
a cere
to ask for, to demand
cer, ceri, cere, cerem, cereţi, cer
a cerceta
to research
cercetez, cercetezi, cerceteazǎ, cercetǎm, cercetaţi, cerceteazǎ
a cheltui
to spend (money)
cheltuiesc, cheltuieşti, cheltuieşte, cheltuim, cheltuiţi, cheltuiesc
a chema
to call
chem, chemi, cheamǎ, chemǎm, chemaţi, cheamǎ
a citi
to read
citesc, citeşţi, citeşte, citim, citiţi, citesc
a coborî
to get down, get off
cobor, cobori, coboarǎ, coborâm, coborâţi, coboară
a conduce
to drive
conduc, conduci, conduce, conducem, conduceţi, conduc
a controla
to control, to check
controlez, controlezi, controlează, controlǎm, controlaţi, controleazǎ
a costa
to cost
cost, none, costǎ, costǎm, costaţi, costǎ
a creste
to grow
cresc, cresţi, creşte, creştem, creşteţi, cresc
a cumpǎra
to buy
cumpǎr, cumperi, cumpǎrǎ, cumpǎrǎm, cumpǎraţi, cumpǎrǎ
a cumpǎra pe cineva
to bribe
none
a curǎţa
to clean
curǎţ, cureţi, curǎţǎ, curǎţǎm, curǎţaţi, curǎţǎ
a crede
to think, to believe
cred, crezi, crede, credem, credeţi, cred
a da
to give
dau, dai, dǎ, dǎm, daţi, dǎ
a dansa
to dance
dansez, dansezi, danseazǎ, dansǎm, dansaţi. danseazǎ
a deschide
to open
deschid, deschizi, deschide, deschidem, deschideţi, deschid
a desena
to draw
desenez, desenezi, deseneazǎ, desenǎm, desenaţi, deseneazǎ
a dori
to desire
doresc, doreşti, doreşte, dorim, doriţi, doresc
a dormi
to sleep
dorm, dormi, doarme, dormim, dormiţi, dorm
a explica
to explain
explic, explici, explicǎ, explicǎm, explicaţi, explicǎ
a face
to make, to do
fac, faci, face, facem, faceţi, fac
a fi
to be
sunt, eşti, este, suntem, sunteţi, sunt
a fugi
to flee, run away
fug, fugi, fuge, fugim, fugiţi, fug
a fuma
to smoke
fumez, fumezi, fumeazǎ, fumăm, fumaţi, fumeazǎ
a gǎsi
to find
gǎsesc, gǎseşti, gǎseşte, gǎsim, gǎsiţi, gǎsesc
a ghici
to guess
ghicesc, ghiceşti, ghiceşte, ghicim, ghiciţi, ghicesc
a greşi
to make a mistake
greşesc, greşeşti, greşeşte, greşim, greşiţi, greşesc
a hotǎrî
to decide
hotǎrǎsc, hotǎrǎşti, hotǎrǎşte, hotǎrâm, hotǎrâţi, hotǎrǎsc
a ierta
to forgive
iert, ierţi, iartǎ, iertǎm, iertaţi, iartǎ
a începe
to begin
încep, începi, începe, începem, începeţi, încep
a încerca
to try, to attempt
încerc, încerci, încearcǎ, încercǎm, încercaţi, încearcǎ
a închide
to close
închid, închizi, închide, închidem, închideţi, închid
a încuia
to lock
încui, încui, încuie, încuiem, încuiaţi, încuie
a însemna
to mean
însemn, însemni, înseamnǎ, însemnǎm, însemnaţi, înseamnǎ
a intra
to enter, to go in
intru, intri, intrǎ, intrǎm, intraţi, intrǎ
a întreba
to ask, to question
întreb, întrebi, întreabǎ, întrebǎm, întrebaţi, întreabǎ
a invita
to invite
invit, inviţi, invitǎ, invitǎm, invitaţi, invitǎ
a învǎţa
to learn
învǎţ, înveţ
a iubi
to love
iubesc, iubeşti, iubeşte, iubim, iubiţi, iubesc
a juca
to play
joc, joci, joacǎ, jucǎm, jucaţi, joacǎ
a locui
to live, to reside
locuiesc, locuieşti, locuieşte, locuim, locuiţi, locuiesc
a lovi
to hit
lovesc, loveşti, loveşte, lovim, loviţi, lovesc
a lua
to take
iau, iei, ia, luǎm, luaţi, iau
a lucra
to work
lucrez, lucrezi, lucreazǎ, lucrăm, lucraţi, lucreazǎ
a merge
to go
merg, mergi, merge, mergem, mergeţi, merg
a minţi
to lie
mint, minţi, minte, minţim, minţiţi, mint
a mânca
to eat
mănânc, mânânci, mănâncǎ, mâncǎm, mâncaţi. mănâncǎ
a nu asculta
to disobey
nu ascult, nu asculţi, nu ascultǎ, nu ascultǎm, nu ascultǎ
a numǎra
to count
număr, numeri, numărǎ, numărǎm, număraţi, numărǎ
a oferi
to offer, to give
ofer, oferi, oferǎ, oferim, oferiţi, oferǎ
a omorî
to kill
omor, omori, omoarǎ, omorâm, omorâţi, omoarǎ
a opri
to stop
opresc, opreşti, opreşte, oprim, opriţi, opresc
a parca
to park
parchez, parchezi, parcheazǎ, parcăm, parcaţi, parchează
a petrece
to spend (time)
petrec, petreci, petrece, petrecem, petreceţi, petrec
a pierde
to lose
pierd, pierzi, pierde, pierdem, pierdeţi, pierd
a plǎti
to pay
plătesc, plǎteşti, plǎteşte, plǎtim, plǎtiţi, plǎtesc
a pleca
to leave, go away
plec, pleci, pleacǎ, plecǎm, plecaţi, pleacǎ
a pune
to put
pun, pui, pune, puneţi, punem, pun
a putea
to be able to
pot, poţi, poate, putem, puteţi, pot
a pregǎti
to prepare, get ready
pregǎtesc, pregǎteşti, pregǎtesţe, pregǎtim, pregǎtiţi, pregǎtesc
a primi
to receive, to get
primesc, primeşti, primeşte, primim, primiţi, primesc
a privi
to watch
privesc, priveşti, priveşte, privim, priviţi, privesc
a promite
to promise
promit, promiţi, promite, promitem, promiteţi, promit
a râde
to laugh
râd, râzi, râde, râdem, râdeţi, râd
a rǎspunde
to answer
rǎspund, rǎspunzi, rǎspunde, rǎspundem, rǎspundeţi, rǎspund
a repara
to repair
repar, repari, reparǎ, reparǎm, reparaţi, reparǎ
a rezerva
to reserve
rezerv, rezervi, rezervǎ, rezervǎm, rezervaţi, rezervǎ
a rezolva
to solve
rezolv, rezolvi, rezolvǎ, rezolvǎm, rezolvaţi, rezolvǎ
a scrie
to write
scriu, scrii, scrie, scriem, scrieţi, scriu
a se distra
to have fun
mǎ distrez, te distrezi, se distrează, ne distrǎm, vǎ distraţi, se distrează
a se duce
to go
mǎ duc, te duci, se duce, ne ducem, vǎ duceţi, se duc
a se întâlni
to meet
mǎ întâlnesc, te întâlneşti, se întâlneşte, ne întâlnim, vǎ întâlniţi, se întâlnesc
a se numi
to be called
mǎ numesc, te numeşti, se numeşte, ne numim, vǎ numiţi, se numesc
a face baie
to bathe
none
a se spǎla
to wash
mǎ spăl, te speli, se spală, ne spălăm, vă spălaţi, se spală
a se trezi
to wake up
mă trezesc, te trezeşti, se trezeşte, ne trezim, vǎ treziţi, se trezesc
a se uita
to watch (la televizor)
mă uit, te uiţi, se uitǎ, ne uităm, vǎ uitaţi, se uitǎ
a simţi
to feel
simt, simţi, simte, simţim, simţiţi, simt
a sparge
to break, to crack
sparg, spargi, sparge, spargem, spargeţi, sparg
a spune
to say
spun, spui, spune, spuneţi, spunem, spun
a sta
to stay
stau, stai, stǎ, stăm, staţi, stǎ
a şti
to know
ştiu, ştii, ştie, ştim, ştiţi, ştiu
a studia
to study
studiez, studiezi, studiază, studiem, studiaţi, studiază
a tǎia
to cut
tai, tai, taie, tăiem, tăiaţi, taie
a telefona
to telephone
telefonez, telefonezi, telefonează, telefonǎm, telefonaţi, telefonează
a termina
to end
termin, termini, terminǎ, terminǎm, terminaţi, terminǎ
a trebui (sa verb)
to have to, must
trebuie all forms
a trece
to pass
trec, treci, trece, trecem, treceţi, trec
a trezi
to wake
trezesc, trezeşti, trezeşte, trezim, treziţi, trezesc
a trimite
to send
trimit, trimiţi, trimite, trimitem, trimiteţi, trimit
a urca
to climb, to get on
urc, urci, urcǎ, urcǎm, urcaţi, urcǎ
a urî
to hate
urăsc, urăşti, urăşte, urâm, urâţi, urăsc
a urla
to howl
urlu, urli, urlǎ, urlǎm, urlaţi, urlǎ
a utiliza
to use
utilizez, utilizezi, utilizează, utilizǎm, utilizaţi, utilizează
a vedea
to see
vǎd, vezi, vede, vedem, vedeţi, vǎd
a veni
to come
vin, vii, vine, venim, veniţi, vin
a vorbi
to speak
vorbesc, vorbeşti, vorbeşte, vorbim, vorbiţi, vorbesc
a vizita
to visit
vizitez, vizitezi, vizitează, vizitǎm, vizitaţi, vizitează
a vrea
to want
vreau, vrei, vrea, vrem, vreţi, vor
a zâmbi
to smile
zâmbesc, zâmbeşti, zâmbeşte, zâmbim, zâmbiţi, zâmbesc