Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/14

Click to flip

14 Cards in this Set

 • Front
 • Back
A (1)
Altså nu
Noget er super
Det er lækkert ikk'
Hilsen
Har han det godt idag? Nå det var godt
hold nu op med det snak
Det mener du ikk hold nu lige op
hey
Halløj hay how
træls type
den lille Modbydlige hobbit
hey
Hallo, hallo du
kom nu ikk?
Det jo en investering
kom nu?
Ikk?
nej
nej nej nej
jeg fortæller lige noget
og så tænkte jeg
lyt lige gør
Når jeg sir til dig at jeg ikke vil ha den så vil jeg sgu da ikk ha den vel?
super sej
den er skide go
hold op
træk nu lige luft ind (vent vent vent)