• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/42

Click to flip

42 Cards in this Set

 • Front
 • Back
glykémie
3,3 - 5,7 mmol/l
glykovaný Hb
do 6%
hemoglobin
muž: 135-180 g/dl

žena: 120-160 g/dl
pH
7,36-7,44
base excess
+/- 2,5
jaké tři hlavní lab. hodnoty se měří v plasmě?
glykémie
glykovaný Hb
hemoblobin
Na
133 -150 mmol/l
K
3,8-5,5 mmol/l
Ca
2,0 - 2,75 mmol/l
chloridy
98 - 108 mmol/l
ionizované Ca
1,03-1,23 mmol/l
Mg
0,66-0,94 mmol/l
Fe
cca 12- 27 umol/l
osmolalita séra
275 - 295 mosm/kg
urea
2,0- 7,5 mmol/l
v jakých jednotkách se měří urea? v jakých kreatinin?
urea: mmol/l

kreatinin: umol/l
kreatinin
35-110 umol/l, u žen méně, závisí na hmotnosti resp. svalové hmotě
konjugovaný bilirubin
do 7 umol/l
nekonjugovaný bilirubin
do 20 umol/l
kyselina močová
180-240 umol/l (u žen méně)
celková bílkovina
65-80 g/l
albumin
32-45 g/l
onkotický tlak
3,3 - 3,5 kPa
CRP
muži do 5,8 mg/l

ženy do 4,0 mg/l
ALT
muži do 0,8 ukat/l

ženy do 0,55 ukat/l
AST
muži do 0,65 ukat/l

ženy do 0,5 ukat/l
ALP
muži do 2,7 ukat/l

ženy do 2,3 ukat/l
LDH
do 7,5 ukat/l
CK
muži do 4 ukat/l

ženy do 2 ukat/l
amylázy
1,25 - 5,0 ukatl/l
GMT
muži do 1,1 ukat/l

ženy do 0,6 ukat/l
lipáza
do 3,0 ukat/l
celkový cholesterol
do 5,2 mmol/l
HDL
nad 1,6 mmol/l
LDL
do 3,0 mmol/l
TAG
do 1,8 mmol/l
osmolalita moči
50 - 850 mmol/kg
leukocyty
3,6 - 9,6 x 10^9/l
hemoglobin
muži 135-175 g/l

ženy 120-165 g/l
trombocty
140-440 x 10^9/l
APTT

+ co testuje? u čeho se měří?
25-39 s

vnitřní systém

kontrola koagulační léčby heparinem
Quick

co testuje? u čeho se měří?
10-13 s

vnější systém

kontola warfarinizace (ve formě INR)