• Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/65

Click to flip

65 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Fyrir hvað stendur HAART?
Highly active antiretroviral therapy
Hvað er ókosturinn við antiretroviral lyf?
Ónæmi myndast fljótt, því verður að gefa 3-4 lyf í einu til að forðast ónæmi.
Hvað er helstu flokkar HIV-lyfja?
1) NRTI (nucleoside reverse transcriptase inhibitors). 2) NNRTI (non-NRTI). 3) PI (protease inhibitors). 4) II (intergrase inhibitors) 5) MI (maturation inhibitors). 6) EI (Entry inhibitors) 7) CCR5 receptor antagonists.
Hvernig verka NRTI lyf?
Hamla reverse transcription með því að fella sig inn í nýmyndað vírusa DNA og stöðva keðjumyndunina.
Hvernig verka NNRTI lyf?
Hamla reverse transcription með því að bindast við og afvirkja ensímið reverse trancriptase.
Hvernig verka PI lyf?
Hamla próteasa og þar með myndun nýrra veiruagna.
Hvert er hlutverk próteasa?
Próteasi er ensím sem HIV veiran notar til að kljúfa nýmynduð prótein til innlimunar í nýjar veirur.
Hvernig verka integrase inhibitorar?
Hamla intergrasa og koma þannig í veg fyrir innlimun veiru DNA í DNA frumunnar.
Hvernig verka maturation inhibitors?
Hamla síðasta skrefið í myndun gag próteinsins. Þ.e. umbreytingu viral capsid polyprotein í mature capsid protein (p24).
Hvernig verka entry inhibitors?
Koma í veg fyrir bindingu, samruna og inngöngu HIV-1 í frumu með því að blokka ákveðin target.
Hvernig verka CCR5 receptor antagonistar?
Bindast við CCR5 á yfirborði T-fruma og koma í veg fyrir að veiran geti bundist T-frumu í gegnum CCR5 viðtakann.
Hverskonar lyf er zidovudin?
NRTI. Thymidine analogue.
Hverskonar lyf er tenofovir?
Nucleotide analog reverse transcriptase inhibitor.
Hverskonar lyf er adefovir?
Nucleotide analog reverse transcriptase inhibitor. Notað við HepB.
Hvað á við um flest NNRTI lyf?
Flest NNRTI lyf eru örvarar, hvarfefni eða hemlar á cýtókróm P450 ensím í lifrinni.
Hverskonar lyf er nevirapin?
NNRTI lyf.
Hverskonar lyf er efavirenz?
NNRTI lyf.
Hverskonar lyf er ritonavir?
HIV protease inhibitor.
Hverskonar lyf er enfurvirtide?
Fusion inhibitor.
Hvernig verkar enfurvirtide?
Binst gp41 og kemur í veg fyrir að HIV geti bundist við CD4+ frumuviðtakann og myndað entry pore.
Hverskonar lyf er ratelgravir?
Intergrase inhibitor
Hverskonar lyf er maraviroc?
CCR5 viðtaka antagonisti.
Hvaða lyfjaflokki tilheyrir alpha interferon?
Maturation inhibitors.
Nefndu fjögur dæmi um NRTI lyf.
1) Zidovudin. 2) Emtricitab. 3) Lamivudin. 4) Abacavir.
Hverskonar lyf er abacavir?
NRTI. Guanosine analogue.
Hver er munurinn á nevirapin og efavirenz hvað varðar dreifingu?
Nevirapin kemst inn í MTK en efavirenz ekki nema að litlu leyti.
Hvenær er enfurvirtide gefið?
Þegar önnur lyf duga ekki við meðferð HIV sýkingu.
Hvernig verkar aciclovir? (langt svar)
Veiru Týmidín kínasi umbreytir aciclovir í Aciclovir-GMP og seinna Aciclovir-GTP sem er notað af veiru DNA polymerasa og stöðvar DNA-keðjumyndun veirunnar.
Af hverju hefur aciclovir lítil eituáhrif í líkamanum?
1) Aciclovir 3000x meiri sækni í veiru Týmidin kínasa en líkams TK. 2) Aciclovir-GTP hefur 100x meiri sækni í veiru DNA polymerasa heldur en líkams.
Hvernig er frásog aciclovir?
Ca. 20%.
Hver er dreifing aciclovir?
Dreifist víða, m.a. í MTK.
Hver er helmingunartími aciclovir?
2,9 klst.
Hvernig er aciclovir útskilið?
Um nýrun. Ath. ef nýrnabilun.
Hvaða aukaverkanir getur aciclovir haft?
1) ógleði. 2) Höfuðverkur. 3) Nýrnabilun.
Hvernig verkar valaciclovir?
Valaciclovir er umbrotið (1st pass áhrif) í aciclovir + valín í mönnum -> s.s. verkar sem aciclovir.
Hverjir eru kostir valaciclovir umfram aciclovir?
55% frásog í meltingarvegi miðað við 20% aciclovir.
Hvernig verkar ganciclovir?
Samkeppnishindri á innleiðslu dGTP inn í veiru DNA með veiru DNA pólýmerasa. Innleiðsla ganciclovir-GTP í staðin stöðvar DNA lengingu.
Hvernig verkar valganciclovir?
Forlyf ganciclovir -> brotnar niður í ganciclovir í garnavegg og lifur. Þ.e. verkar eins og ganciclovir.
Hvernig verkar famciclovir?
Famciclovir er forlyf penciclovirs, en penciclovir verkar nákvæmlega eins og aciclovir.
Hvað eiga aciclovir, ganciclovir og famciclovir sameiginlegt?
Eru allt guanonsine analogar sem hamla vírus DNA polymerasa og eru notuð sem veirulyf.
Hvaða lyf eru oftast notuð gegn HSV?
Aciclovir, famciclovir og valaciclovir.
Hvaða lyf eru oftast notuð gegn VZV?
Aciclovir, famciclovir og valaciclovir.
Hvaða lyf eru oftust notuð gegn CMV?
Ganciclovir.
Hverskonar lyf er zanamivir?
Neuraminidase inhibator.
Hvernig verkar zanamivir?
Binst við neuraminidase viðtaka influenza A eða B og kemur í veg fyrir að veiran komist úr frumu til að sýkja aðrar.
Við hverju er zanamivir gefið?
Influenza A og B.
Hvernig er zanamivir gefið?
Duft til innöndunar.
Hverskonar lyf er oseltamivir?
Neuraminidase inhibator.
Hvað er almennt lyfjaheiti lyfsins í Tamiflu?
Osetlamivir (neuraminidase inhibator).
Við hverju er tenofovir gefið?
Lifrarbólgu B (HBV)
Hverskonar lyf er tenofovir?
nucleotide analog reverse transcriptase inhibitor (NRTI).
Hverskonar lyf er adefovir?
nucleotide analog reverse transcriptase inhibitor (NRTI).
Við hverju er adefovir gefið?
Lifrarbólgu B (HBV)
Hverskonar lyf er entecavir?
nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI).
Við hverju er entecavir gefið?
Lifrarbólgu B (HBV)
Hvað eru interferon?
Fjölskylda cýtókína sem eru framleidd af veirusýktum frumum.
Hvað eru margir flokkar interferona og hvað heita þeir?
3: alfa, beta, gamma.
Hvaða frumur framleiða interferon gamma og undir hvaða kringumstæðum?
T-frumur framleiða INF-gamma sem hluti af ónæmissvari við antigenum.
Hvaða frumur framleiða INF alfa og beta og við hvaða aðstæður?
IFN alfa/beta eru framleidd af B- og T-frumum, makrófögum og fíbróblöstum sem svörun við veirur og cýtókín.
Við hvaða sjúkdómi er interferon-alfa-2b (intronA)?
Langvinna lifrarbólgu C en ekki með vanstarfandi lifur.
Hvernig er interferon-alfa-2b (IntronA) gefið?
Gefið 3x í viku í 6 mánuði undir húð.
Við hvaða sjúkdómi er peginterferon alfa-2b gefið?
Langvinna lifrarbólgu C (hér skiptir ekki máli ef sjúklingur er með skorpulifur eða aðra vanstarfsemi lifrar).
Við hverju er ribavirin gefið?
Lifrarbólgu C (alltaf í samsettri meðferð með peginterferón alfa-2b eða interferon alfa-2b)
Hver er aukaverkun ribavirin?
Hemolytísk anemía. Veldur fósturskemmdum.
Hvernig verkar ribavirin?
Prólyf. Við umbrot líkist það RNA púrín núkleótíð og kemur í veg fyrir de novo myndun púrína.