Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/24

Click to flip

24 Cards in this Set

 • Front
 • Back
there's a potential for sth
there's a good possibility for sth
Japan won the most medals
El Japó va guanyar la majoria de medalles
it's like you are sleeping
és com si estiguessis dormint
to enthrall [in'thò:l]
captivar, embelesar
hearsay
rumors
on horseback
a cavall
queues have formed
s'han format cues
buckshot
perdigó
to pay off
(1) pagar del tot, saldar un deute
(2) acomiadar un treballador

(3) valer la pena
pent-up
(1) contingut (anger)

(2) reprimit, sense poder expressar
leech
sangonera
yarn
fil
to spin a yarn
inventar-se una història

("fer girar el fil")
to score
(1) fer gol, bàsquet
(2) treure, aconseguir [com a nota]
(3) composar, arranjar [música]
(4) fer-se amb, aconseguir [argot]
you want to...

you don't want to...
[a way to make a strong recomendation]
beanie
gorro [de llana, amb la forma del crani]
galosh
(1) sabates d'aigua

(2) funda protectora per a sabates
woe betide you if you lose it!
pobre de tu si ho perds!
woe is me!
pobre de mi! [arcaic]
outlet
sortida ; tub d'escapament
mercat
canal, mitjà [comunicació]
rift
escisió
esquerda
to curb
refrenar, controlar
starkly
marcadament, cruament, molt
my principles necessitate finding a solution
els meus principis fan necessari trobar una solució