Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/6

Click to flip

6 Cards in this Set

 • Front
 • Back
cea mai complexa forma
de experiment este..?
experimentul psihologic
cine sta la BAZA experimentului psihologic...?
terminind de descris variabilele de baza(indep. si dep.)


psihologic ca cea mai complexa forma de experiment
strategia
cutiei negre

sta la baza
experimentului psihologic(cea mai complexa forma de experiment)
strategia se deduce din cele 2 multimi de variabile d ebaza
cine sta la baza exp psihologic ?
strategia cutiei negre

exp psih e cea mai complexa forma de experim
strategia se deduce din cele2 multimi de variab de baza ind.si dep
de unde deducem strategia ...cui?
in experimentul psihologic ?
strategia cutiei negre

o deducem din cele 2 multimi
de variabile de baza independente si dependente
CUM
se obiectiveaza(contabilizeaza)
raspunsurile(variabilele dependente marimi de iesire)

contabilizarea adicaModul de obiectivare a raspunsurilor( V.d.)
trebuie specificat
1.ochiometric si manual
2.inregistrare cu contori
(erori,exces,omisiune)
marimi de iesire sau
raspunsuri =Var.dependenta