Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/230

Click to flip

230 Cards in this Set

 • Front
 • Back
block out a thought
nie myśleć o czymś, wyrzucić myśl z głowy
channel one's efforts into sth
ukierunkować na coś wysiłki
foresight
dalekowzroczność, umiejętność przewidywania
diplomacy
dyplomacja, takt
persuasion
perswazja
team spirit
duch zespołowy
set a goal
wyznaczyć cel
pursue a goal
dążyć do celu
gut instinct
poczucie instynkt
push beyond one's limits
przełamywać swoje ograniczenia, podejmować nowe wyzwania
interpret
interpretować
javelin
oszczep
claw one's way
przedrzeć się
be in contention for sth
mieć szansę na wygraną, stanąć w zawodach
potential
potencjał
hurdle
płotek, przeszkoda
diabetic
cukrzyk
low
słaby, przygnębiony
spur
ostroga, bodziec
prevent sb from doing sth
przeszkodzić, zapobiec
obstacle
przeszkoda
insurmountable
(o przeszkodzie) nie do pokonania
plug away at sth
starać się, ciężko nad czymś pracować
inch
posuwać się powoli
mark off
odznaczyć (pozycję na liście)
will
wola
mature
dorosnąć, dojrzeć
diplomacy
spadek, obniżenie
put sth into perspective
spojrzeć na coś z dystansu
keep at sth
nie szczędzić wysiłków, nie poddawać się
en route
w drodze, po drodze
get side-tracked
odejść od tematu
tackle
zabrać się do czegoś, poradzić sobie z czymś
tension
napięcie
ride on
zależeć od czegoś
assertive
asertywny
proactive
nastawiany na działanie i zmiany
boost
zwiększyć
fraction
ułamek, drobna część
workload
obciążenie pracą
concentrate on sth, focus on sth
koncentrować, skupiać się na czymś (x2)
distraction
coś odrywającego uwagę
detrimental
szkodliwy, ujemny
self-belief
wiara w siebie
imagery
obrazowanie, metaforyka
visualisation
wizualizacja
transfer
przenieść
run through
przelecieć, przebiec
permutation
permutacja, kombinacja
nerve-racking
denerwujący, niezywkle stresujący
underestimate
nie doceniać, bagatelizować
misjudge
błędnie ocenić
barrier
bariera, przeszkoda
self-assurance
pewność siebie
overcome
przezwyciężyć
lose sight of sth
stracić coś z oczu
surpass
przewyższać, prześcigać
effectively
skutecznie, efektywnie
house warming
parapetówa
retirement
emerytura, przejście na emeryturę
anniversary
rocznica
forthcoming
nadchodzący
sincere
szczery
gratitude
wdzięczność
board
rada, zarząd
vice-president
wiceprezes
objective
cel; obiektywny, przedmiotowy
resolution
postanowienie, stanowcza decyzja
strive for sth
dążyć do czegoś
salute
uhonorować, uczcić; salutować
victory
zwycięstwo
breakthrough
przełom
enrol
zapisać się
acquire
nabyć, przyswoić
profitable
zyskowny, dochodowy
ethics
etyka
influential
wpływowy
acquaintance
znajomy
prosperity
dobrobyt, pomyślność
social background
pochodzenie społeczne
financial
finansowy
backing
pomoc, wsparcie(finansowe)
well-rounded education
pełne, wszechstronne wykształecenie
competitive spirit
duch współzawodnictwa
delegate
delegować, przydzielać, obowiązki
compromise
pójść na kompromis, osiągać kompromis
resilience
wytrwałość, prężność, elastyczność, żywotność
resistance
odporność
persistence
wytrwałość, uporczywość
charisma
charyzma
ruthlessness
bezwzględność, okrucieństwo
seize
łapać, chwycić, skożystac (z okazji)
drop out of
zrezygnować z czegoś przed zakończeniem
broad
szeroki
unkempt
niechlujny, zaniedbany
choreographed
zaaranżowany
resign
zrezygnować, podac się do dymisji
computer-animated
animowany komputerowo
be saddled with sth
być obarczonym, obciążonym jakimś problemem
be on the verge of sth
być na skraju, na granicy
urge (x2)
namawiać, nakłaniać, przekonywać; wielka chęć, potrzeba, pociąg
processing
przetwarzania (danych)
precise
precyzyjny, dokładny
grip
chwycić, porwać, wywrzeć wrażenie
opponent
przeciwnik
free-lance
wolny strzelec
tough
twardy, nieustępliwy
on the off-chance
na wszelki wypadek
on second thoughts
po namyśle
on a whim
spontanicznie
on a budget
oszczędnie
on principle
z zasady
on one's own
samodzielnie, samemu
on target
zgodnie z planem
on duty
pracujący, na służbie
on purpose
celowo, specjalnie
on condition that
pod warunkiem, że
impulsively
impulsywnie, spontanicznie, odruchowo, nieopatrznie
vacancy
wolna posada
be carried away
dać się ponieść
carry off
osiągnąć coś trudnego, dać radę czegoś dokonać
carry on
kontynuować
carry out
przeprowadzić, wprowadzić w życie
carry over
zachować, przenieść
carry through
przeprowadzić, doprowadzić do realizacji
wear away
zatrzeć się, zużyć
wear down
zmęczyć kogoś, osłabić czyjąś pozycję, wymóc coś na kimś
wear off
stopniowo zanikać
wear on
wlec się, dłużyć, mijać bardzo powoli
wear out
znosić coś, zniszczyć wskutetk częstego używania
wear through
przetrzeć się wskutek zużycia
upcoming
nadchodzący, mający się pojawić
have the world at one's feet
mieć u stóp cały świat
be in seventh heaven
być w siódmym niebie
be a feather in one's cup
być czyimś największym osiągnięciem
have one's head in the clouds
chodzić z głową w chmurach
keep on top of things
mieć wszystko pod kontrolą
keep up with the Joneses
naśladować innych ludzi, nawet jeśli nie ma się na to ochoty lub środków
rub sb the wrong way
nieumyślnie zirytować kogoś
steal the show
zwrócić na siebie uwagę na niekorzyśc innej osoby
work one's way up to the top
wedrzeć się na szczyt
work one's fingers to the bone
urobic się po pachy
labour
pracować fizycznie, trudzić się
bankrupt
zbankrutowany, niewyplacalny
bearer
poslaniec, osoba przynosząca wieści
fire
zwolnić, wyrzucić z pracy
sibling
brat lub siostra, ktoś z rodzeństwa
pensioner
emeryt
alert (adj.)
czujny
browse
przeglądać, szukać (informacji)
vast
rozległy, ogromny
infer
wywnioskować, wydedukować
outbreak
wybuch (wojny, epidemii), nagle wystąpienie
joviality
wesołość
beam (v.) x2
rozpromienić się; nadać, przesłać za pośrednictwem sprzętu elektronicznego
grin
szeroko się uśmiechać
smirk
uśmiechać się z wyższością
budget
budżet
perk up
ożywić się
collective
wspólny, zbiorowy
scepticism
sceptycyzm
anti-depressant
lek antydepresyjny
incivility
niegrzeczność, nieuprzejmość
apathy
apatia
gloom
przygnębienie, ponurość, posępność
stark
(skrajnie) nieprzyjemny
wretched
nieszczęśliwy, nieszczęsny, biedny,
lot
grupa ludzi lub zestaw rzeczy
blast
wybuchać, pokonaś opór
life expectancy
średnia długość życia
mortality rate
śmiertelność
imply
zasugerować
stingy
skąpy
alleviate
złagodzić
privilege
przywilej
early to bed, early to rise, makes people healthy, wealthy and wise
kto rano wstaje, temu pan bog daje
ingrate
niewdzięcznik
goody
smakołyk, prezent, dodatek, gadżet
capture
ująć, uchwycić, wyracić (w slowach)
wake up to sth
uświadomić sobie coś
likewise
podobnie, tak samo
residence
miejsce zamieszkania, mieszkanie
shrink
skurczyć się
hut
chatka, lepianka
affluent
zamożny, bogaty
understandably
zrozumiale, rzecz jasna, oczywiście
jump start
przeskok, nagły start, zryw
diamond-studded
wysadzany brylantami
cool
(o dużej sumie) okrągły
count (x3)
kwestia, punkt, aspekt; liczyć; hrabia
unavoidable
nieunikniony
unacceptable
niedopuszczalny, nie do przyjęcia
prosaic
prozaiczny, przyziemny (dull, uninteresting)
contributor
jedna z przyczyn, czynnik sprawczy; współpracownik
dejected
przygnębiony, przybity (miserable, unhappy)
glum
ponury, posępny, osowiały
famine
głód, niedostatek, brak
interpersonal relations
stosunki międzyludzkie
encircling
otaczający; zrzeszający, objemujący
inclusive
zrzeszający, dostępny dla różnych ludzi
solid
solidny
lawn
trawnik
call in sick
zadzwonić do pracy i powiadomić o chorobie
compliment sb on sth
powiedzieć komuś komplement
compensate sb for sth
zrekompensować, wynagrodzić
motivator
osoba lub czynnik motywujący
accomplish
osiągnąć
distract
odwrócić uwagę, rozproszyć
and vice versa
i na odwrót
a far cry from
bardzo różny, zupełnie inny
downright
zupełnie, kompletnie
stomach-churning
przyprawiający o mdłości
octogenarian
osiemdziesięciolatek
milestone
kamień milowy
the world is sb's oyster
świat stoi przed kimś otworem
well-heeled
bogaty, dobrze ustawiony
extravagant
rozrzutny
dearly
bardzo, ogromnie
outrageously
skandalicznie, okropnie
explicitly
jasno i wyraźnie
attain
zdobyć, osiągnąć
pacify
uspokoić
absorb
pochłonąć
loom
wyłonić się złowrogo
sharpen
zaostrzyć, doskonalić, poprawić
to keep one's fingers crossed
trzymać kciuki
premises
siedziba, lokal
induction
oficjalne zapoznanie kogoś z jego stanowiskiem pracy
admin
sprawy administracyjne, organizacyjne
be the new one on the block
być gdzieś nowym