Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
nakręcić zegarek
die Uhr aufziehen
być ubranym odświętnie
festlich angezogen sein
przyciągać ( Besuchern )
anziehen
odliczać skonto
Skonto abziehen
rozsuwać stół
den Tisch ausziehen
ściągnąć ( Schulden, Gebühren)
Gebühren einziehen
dym uchodzi
der Rauch zieht ab
ceny bedą zwyżkować
die Preise werden anziehen
przyręcić śrubę
die Schraube anziehen
robic odbitkę
die Kopie abziehen
wycofywać propozycję
den Vorschlag zurückziehen
faworyzować dzieci
Kinder vorziehen
kpić z chłopca
den Jungen aufziehen
sprowadzić specjalistów
Spezialisten zuziehen
wojska się wycofują
die Truppen ziehen ab
wprowadzać się
einziehen
zaciągnąć się do wojska
zum Militär einziehen
dopuszczać
zezwalać
zulassen
pozostawić drzwi otwarte
die Tür auflassen
porzucać majątek
Hab und Gut zurücklassen
pominąć ważny punkt
einen wichtigen Punkt auslassen
wychodzić na wolność
freigelassen werden
zostawic światło śłączone
das Licht anlassen
słabnąć w osiągnięciach
mieć słabsze wyniki
in Leistungen nachlassen
zadawać sie z takimi ludźmi
mit solchen Leuten einlassen
odstępować
ablassen
nie mogę stac długo w kolejce
prosze mnie wpuścić
Ich kann nicht lange in der Schlange stehen, bitte lassen Sie mich vor.
bół ustepuje
der Schmerz lies nach
osiedlać się
sich niederlassen
zostac wpuszczonym
eingelassen werden
dobrze się zapowiadać
sich gut anlassen
urochomić silnik
den Motor anlassen
zostawić okna zamknięte
die Fenster zulassen