Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/17

Click to flip

17 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ik ga de kaartjes kopen
vado a comprare
wij gaan een pizza eten
andiamo a mangiare una pizza
vandaag gaat ze haar vriendin opzoeken
va a trovare la sua amica
eerst gaan ze boodschappen doen
prima vanno a fare la spesa
ik ga dansen met Franco
vado a ballare con Franco
ik ga dineren met de meisjes
vado a cenare con le ragazze
wat doe je
cosa fai
waar gaan jullie vanavond
dove andate stasera
wanneer komen de Bianchi's aan
quando arrivano i Bianchi
wat is er
cosa c'è
ik weet niet wat doen
non so che fare
we gaan inkopen doen
andiamo a fare la spesa/ gli aquisti
zijn gaan een tentoonstelling bezoeken
vanno a visitare una mostra
gaan jullie kaartjes voor het concert halen
andate a comprare i biglietti per il concerto
ik ga een Cd kopen
vado a comprare un CD
morgen gaat anna haar moeder bezoeken
domani Anna va a visitare sua madra
en dan komen ze naar hier
e poi vengono qui