Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/10

Click to flip

10 Cards in this Set

 • Front
 • Back
dit plein is mooi en er zijn geen auto's
questa piazza è bellissima e non ci sono macchine
het plein is gesloten voor verkeer
la piazza è chiusa al traffico
hier op het plein
qui in piazza
vaak is er 's avonds live muziek
spesso di sera c'è musica dal vivo
ik wil graag postzegels kopen om enkele kaarten op te sturen
vorrei comprare i francobolli per mandare alcune cartoline in ...;
het postkantoor is niet ver
l'ufficio postale non è lontano
maar nu is die gesloten
pero adesso è chiuso
maar ook de tabakswinkel verkoop postzegels
ma anche il tabaccaio vende i francobolli
dan gaan we naar de bar en eten we iets
poi andiamo in un bar e mangiamo qualcosa
verder zijn er enkele schoenwinkels
poi ci sono alucini negozi di scarpe