Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/83

Click to flip

83 Cards in this Set

 • Front
 • Back
aadmii
man/person
aangrez
english person
aap
you (formal)
aashaa
hope
acchaa
good, nice really
almaarii
cupboard
amrikan
american
aur
and
baccaa
child
bagiicaa
garden
bahut
very
bahuu
daughter-in-law
baraa
big
bhaaratiiy
Indian
bhaasaa
language
buurhaa
elderly
caacaa
paternal uncle
chotaa
small
ciriyaa
bird
daadii
grandmother
do
two
donoo
both
duusraa
other/second
ek
one, a
gaarii
car
gujaraatii
gujarati
ha
yes
ham
we
havaadaar
airy
hindustaanii
Indian
hinduu
hindu
jaapaanii
japanese
janvari
january
jarman
German
ji
(respect marker)
ji ha
yes
ji nahi
no
kaafii
quite
kamraa
room
khaalii
empty/vacant
khirkii
window
kursii
chair
kyaa
question marker - what
laal
red
larkaa
boy
larkii
girl
log
people
maanav
human being
maaruti
car maker
maataa
mother
mai
I
makaan
house
mez
table
muurti
statue/image
nahi
not
namaste
hello/goodbye
paakistaani
pakistani
palang
bed
panjaabii
panjabi
pankhaa
fan
patthar
stone
pitaa
father
prati
copy
puraanaa
old (things)
raajaa
king
ravivaar
Sunday
ruusii
russian
saaf
clean
saaikil
bicycle
safed
white
shukriyaa
thank you
sirf
only
sundar
beautiful
thiik
allright ok
tiin
three
tum
you (familiar)
tuu
you (intimate)
vah
that, he, she, it
ve
those, that + he, she formal
yah
this, he, she it
yaha
here
ye
these, they + he, she formal
zaruur
of course, certainly