Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/45

Click to flip

45 Cards in this Set

 • Front
 • Back
stampaichean
stamps
A bheil oifis a' phuist faisg air làimh?
Is there a post office near at hand?
dràibhear (m)
a driver
Faodaidh tu coiseachd ann.
You can walk there.
sios
down
tionndaidh
turn
an dàrna sràid
the second street
gu do làimh cheàrr
to your left
Cum romhad air an t-sràid sin agus thig thu gu eaglais.
Carry on down that street and you will come to a church.
Eòghan
Ewen
Tha oifis a' phuist direach mu choinneimh na h-eaglais.
The post office is directly opposite the church.
S e airgead a tha dhith ormsa.
It's money I need.
Càit' a bheil am banca as fhaisge?
Where's the nearest bank?
ha banca ri taobh an taigh-òsda air an t-Sràid Aird.
There is a bank beside the hotel on the High Street.
Cum ort air an rathad seo.
Carry on this road.
a' chiad shràid
the first street
Thèid thu seachad air garaids.
You will pass a garage.
stòr
(a) store
air an làimh cheart
on the right
Tha sin gu math soillier.
That is quite clear.
Tha a' chliann airson a dhol a chluich.
The children want to go to play.
A bheil pàirc faisg oirnn?
Is there a park near us?
Chan eil e ach mu leth-mhile bho seo.
It's only half a mile from here.
Ciamar a tha thu a' faighinn thuige?
How do you get there?
Gabhaibh direach suas an rathad sin.
Go straight up the road.
bùth a' bhùidseir
the butcher's shop
bùth an fhuinseadair
the baker's shop
bùth nam pàipearan
the newsagent's shop
stèisan nan trèanaichean
the railway station
Chi sibh geata mòr na pàirce
You will see the big gate of the park. (or the big park gate)
direach air ur beulaibh
directly in front of you
air taobh thail an rathaid
on the other side of the road
Ceud taing airson do chuideachaidh.
Thanks very much / a lot for your help.
Uisdean
Hugh
taisbeanadh anns an talla
in the exhibition hall
fad às an-seo
far away from here
pìos air falbh
a bit away, a little distance away
ann am fichead mionaid
in twenty minutes
an treas sàid
the third street
an uairsin
then
mu mheadhan na sràide sin
about the middle of that street
Cò ris a tha e coltach ?
What does it look like?
'S e togalach mòr, geal a th' ann.
It's a big, white building.
ionad-slàinte
health center
air gach taobh dheth
on each side of it