Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/53

Click to flip

53 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Siùsaidh Fhriseal
Susan Fraser
An robh sibh air faibh air saor-làithean am blidhna?
Were you away on holiday this year?
Caitlin Mhoireach
Kathleen Murray
Bha sinn air failbh as t-Earrach agus as t-Fhoghar.
We were away in the Spring and in the Autumn.
as t-Samhradh
in the summer
an àite
anywhere
an Nollaig
Christmas
a' Chàisg
Easter
cha robh sinn
we were not
cho trang
so busy
luchd-turais
tourists
seanair (m)
grandfather
seanmhair (f)
grandmother
anns an luchar
in July
a' chlann againne
our children
campa
camp
na Crìochan
the Borders
An do chòrd e ruitha?
Did they enjoy it?
o chòrd
oh yes
Bha iad ag ràdh gun robh e math fhèin.
They were saying that it was excellent.
chaid iad cuairt no dha
they went on a trip or two
An deach sibh a-null thairis?
Did you go abroad?
cha deach
no
anns a' Mhàrt
in March
a dh'fhaicinn mo phàrantan
to see my parents
Cill Rìmhinn
St Andrews
anns an Dàmhair
in October
bha Daibhidh air adhròigh
David was happy
a h-uile latha
every day
Cha robh e cho tollichte
He wasn't so happy
a' dol timcheall nam bùithean
going round the shops
choisich sinn na mìltean
we walked miles
a' tilldeadh dhachaigh
returning home
Càit' an deach sibh fhèin?
Where did you go yourselves?
cola-deug
fortnight
anns an Dùbhlachd
in December
Lunnain
London
seachdain
week
anns an Ghiblean
in April
an dà thurais
two trips
fìor mhath
very good
pluthar
sister
an dine aice
her husband
an-uiridh
last year
... nach robh e theth idir
... that it wasn't too hot at all
sgoinneil
terrific, great
Dè rinn sibh?
What did you do?
dh'ith sinn
we ate
dh'òl sinn
we drank
shnamh sinn
we swam
chuich sinn
we played
laigh sinn anns a' ghrèin
we lay in the sun
Na can an còrr!
Say no more!