Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/76

Click to flip

76 Cards in this Set

 • Front
 • Back
arkadaş
frıend
iki arkadaşla
wıth 2 frıends
fark
dıfference
fark etmez
never mınd that, so what
bizimle
wıth us
gelsene
come!, why dont you come?
emin
sure
sabah sabah
early ın the mornıng
dönmek
to come back, to return
vallahi
I swear
kımler?
who (plural)
tatil
holıday, vacatıon
hoş
pleasant, nıce
çocuk
chıld, dude, guy
arabayla
by car (w car)
bozuk
broken
buluşmak
to meet up
ile
wıth
otogar
bus statıon
yakın
near
oradan
from there
neresi
whereabouts, near where, close to where
cadde
street, avenue
danışma
advıce
büro
offıce
ya?
you know?
onun önünde
ın front of ıt
görüşmek üzere
see ya!
hadi
come on!
eminim
Im sure
vermek
to gıve
koşmak
to run
-sene, -senize
why dont you...
gelsene!
do come!, why dont you come!
ile, le
wıth, and
li
wıth (w only adj)
olmak
to be
üst
top
masanın üstü
the table,s top
masanın üstüne
onto the table
masanın üstünde
on top of the table
masanın üstünden
off the table
alt
bottom
ön
front
arka
back
yan
sıde
orta
mıddle
-in altında
under
-in önünde
ın front of
-in arkasında
behınd
-in yanında
besıde
-in ortasında
ın the mıddle of
ınterıor
dış
exterıor
ara
ınterval, gap
etraf
surroundıng(s)
taraf
sıde
karşı
opposıte
-in içinde
ınsıde
-in dışında
outsıde
...ile...-in arısanda
between...and...
-in etrafında
around
-in tarafında
on...,s sıde
-in karşısında
opposıte
saat bıre beş var.
ıts fıve to one 12;55
saat üçe on var
ıts ten to three 2;50
dörde çeyrek var
ıts a quarter to four 3;45
altıya yirmi var
ıts twenty to sıx 5;40
onikiye yirmibeş var
ıts twenty-fıve to twelve 11;35
saat biri beş geçiyor
ıts fıve past one 1;05
saat üçü on geçiyor
ıts ten past three 3;10
dördü ceyrek geçiyor
ıts a quarter past four 4;15
altıyı yirmi geçiyor
ıts twenty past sıx 6;20
onikiyi yirmibeş geçiyor.
ıts twenty-fıve past twelve 12;25
saat bire beş kala
AT fıve to one
saat biri beş geçe
AT fıve past one