Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/20

Click to flip

20 Cards in this Set

 • Front
 • Back
ROCE
Return on capital employed
Sijoitetun pääoman tuotto
ROI

(Liikevoitto + Rahoitustuotot)/(Taseen loppusumma - korottomat velat)
ROE
(Tulos ennen satunnaisia eriä - verot)/(oma pääoma + tilinpäätössiirtojen kertymä)
Keskimäärin käytössä ollut pääoma
Pääoman tuottoasteen tunnuslukuja laskettaessa pääomana pidetään: edellisen ja tarkasteltavan tilikauden taseen loppusumman keskiarvoa.
vakavaraisuus
Yrityksen kyky selviytyä veloistaan pitkällä aikavälillä.
maksuvalmius
kyky selviytyä juoksevista maksuvelvoitteista
rahoitusomaisuus
Tase-erä joka sisältää helposti rahaksi muutettavan omaisuuden.
1. käteisvarat
2. pankkitilit
3. rahoitusarvopaperit
4. myyntisaamiset
5. lainasaamiset
6. siirtosaamiset
quick ratio
Maksuvalmiuden tunnusluku

rahoitusomaisuus/(lyhytaikaiset velat - saadut ennakkomaksut)

hyvä > 1,0
tyydyttävä
heikko < 0,5
current ratio
Maksuvalmiuden tunnusluku

(rahoitusomaisuus +
vaihto-omaisuus)/
lyhytaikaiset velat

hyvä > 2,0
tyydyttävä
heikko < 1,0

Koska vaihto-omaisuuden likvidisyys vaihtelee aloittain current ratio sopii parhaiten vertailtaessa yrityksiä toimialan sisällä.
omavaraisuusaste
oma pääoma/taseen loppusumma

Hyvä > 40 %
tyydyttävä
Huono < 20 %
velkaantumisaste
vieras pääoma/oma pääoma
nettovelkaantumisaste
(velat - likvidit rahavarat) /
oma pääoma
osakepääoma
Osuus yhtiön omasta pääomasta, joka on saatu myymällä yhtiön osakkeita.
myyntikate
liikevaihto - muuttuvat kulut
myyntikateprosentti
100*(myyntikate/liikevaihto)

Soveltuu saman toimialan yritysten vertailuun.
Jako muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin tehtävä samoin perustein.
liikevoittoprosentti
100*(liikevoitto/liikevaihto)

Toimialan yritysten väliseen vertailuun kun jako kiinteisiin ja muuttuviin kustannuksiin on epäselvä.
käyttöpääoma
myyntisaamiset + vaihto-omaisuus - ostovelat

Yrityksen juoksevaan toimintaan sitoutuneen pääoman määrä. Osoittaa yrityksen rahoitustarpeen.
RONA
Return on net assests

liikevoitto/(käyttöpääoma + käyttöomaisuus)
käyttöomaisuus
Omaisuus, jonka odotetaan tekevän tulosta yli vuoden aikavälillä. Esim. tuotantovälineet, rakennukset ja patentit.
pääoman hinta (WACC)
Where:
Re = cost of equity
Rd = cost of debt
E = the market value of the firm's equity
D = the market value of the firm's debt
V = E + D
E/V = percentage of financing that is equity
D/V = percentage of financing that is debt
Tc = the corporate tax rate

Kertoo paljonko yritys joutuu maksamaan jokaisesta eurosta.
ROI
Return on investment
Sijoitetun pääoman tuotto

ROI = ROCE