Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/33

Click to flip

33 Cards in this Set

 • Front
 • Back
How long have you been here?
Ilan taon ka na ba dito?
or
Matagal ka na ba dito?
How many years will you be here?
Ilan taon ka dito?
How many years were you there?
Ilan taon ka doon?
You won't be here long anymore.
Hindi ka na matagal dito.
You haven't been here long yet.
Hindi ka pa matagal dito.
You were not here long.
Hindi ka matagal dito.
You will not be here long.
Hindi ka matagal dito.
I have been here one year.
Isang taon na ako dito.
I will still be here for one more year.
Isang taon pa ako dito.
I was here only one year.
Isang taon pa lang ako dito.
He won't come until Saturday.
Sa sábado pa silla damating.
He already came on Monday.
Noon lunes pa siya dumating.
He will come only on Saturday.
Sa sábado lana silla darating.
He came only last Tuesday.
Noong martes lang siya darating.
He is on his way here now.
Dumarating na siya.
I thought he was coming here.
Akala ako pumupunta siya dito.
He doesn't come here anymore.
Hindi na siya pumpunta dito.
Let's eat here.
Kumain tayo dito!
We should pay first before we eat there.
Dapat mabayad muna tayo bago tayo kumain doon.
The eateries here are all alike.
Pare-pareho lang lahat ang karinderya dito.
I don't want to eat.
Ayaw kong kumain.
I thought you would move (as expected).
Akala ko lilipat ka na.
It's expensive but not that expensive.
Mahal pero hindi naman ganoog kamahal.
I'll just go get a cigarette.
Kukuha lang ako nang sigarilyo.
Do you want to see a movie?
Gusto mo bang manood ng sine?
We are shopping in San Pablo now.
Namimili na tayo sa San Pablo.
He hasn't moved to his new room yet.
HIndi pa siya lumiipat sa bagong niyang kwarto.
I won't come back in the Philippines until next year.
Sa susunod na taon pa ako babalik sa Pilipinas.
You should study Tagalog at UPLB.
Dapat mag-aral ka ng Tagalog sa UPLB.
If you want we can go home to Marinduque on Monday.
Kong gusto mo puwede tayong umuwi sa Marindugue sa lunes.
You can come with us if you want.
Pwede kong sumama sa amin kung gusto mo.
I'll just be the one to bring your food on Wednesday.
Ako na lang magdadala ng pagkain mo sa myerkules.
Tagalog is not that hard after all.
Hindi naman maghirap ang tagalog.