Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/61

Click to flip

61 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Today
cevodnya
tomorrow
zavtra
day after tomorrow
poclezabtra
Monday
v ponedelnik
Tuesday
vo vtopnik
Wednesday
v sredy
Thursday
v chetverg
Friday
v pyatnutsy
Saturday
v cybboty
Sunday
v voskrecenye
last year
v proshlom gody
Next year
v cled-oo-youshtem gody
always
vcegda
usually
ob-wee-chna
sometimes
redka
Pushkin's House
dom pyshkina
Mom's Car
mashina mam-ewye
America's History
istmoria ameriki
capital of Russia
stalitsa Roccii
professor of music
profecor myzewki
beginning of
nazalo
end of
konets
to knit
byazat
to go to a theater (movie)(concert)
idti/xodit v teatr (kino)(kontsert)
to take pictures
fotografirovat
to run
byegat
to play tennis
igrat v tennis
to fence
fextovat
to windsurf
zanimatcya vindsurfom
to water ski
katatcya na bodnewx lewjax
to read
chitat
to play
igrat v... basketbol, beucbol, golf, fytbol
mountain
gora
hills
xolmoy
plain
ravina
brook
rychea
waterfall
valopad
fields
polya
sunrise
voxsod
sunset
zakat
ground
zemlya
sky
neba
wind
veter
thunderstorm
groza
rainbow
radyga
fog
tyman
lightening
molnii
icicle
cocylki
avalanche
cnejnaya lavina
clear
yacno
tree
dereba
wet
mokrwi
dry
cyxou
bare
goloye
blossoming
tsvetysthyeye
light
bvetlwi
dark
tyomnwi
hot
jarkii
warm
tyoplwi
cool
rpoxladwi
cold
xolodnwi