Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/41

Click to flip

41 Cards in this Set

 • Front
 • Back
week
xing1qi1

星期
星期
xing1qi1
the day before yesterday
qian2tian1

前天
前天
qian2tian1
the day after tomorrow
hou4tian1

后天
后天
hou4tian1
this month
zhe4ge4 yue4

这个月
这个月
zhe4ge4 yue4
last month

last year
xia4 yue4 下月

xia4 nian2 下年
下月

下年
xia4 yue4

xia4 nian2
next month

next year
shang4 yue4 上月

shang4 nian2 上年
上月

上年
shang4 yue4

shang4 nian2
what day is it today?
jin1tian1 xing1qi1 shi4 ji3?

今天星期是几?
今天星期是几?
jin1tian1 xing1qi1 shi4 ji3?
which day?
xing1qi1 shi4 ji3?
星期是几?

shi4 na3 tian1?
是哪天?
星期是几?
xing1qi1 shi4 ji3?
是哪天?
shi4 na3 tian1?
which Monday?
xing1qi1yi1 shi4 ji3 hao4?

星期一是几号?
星期一是几号?
xing1qi1yi1 shi4 ji3 hao4?
seconds
miao3

miao3
minutes
fen1

fen1
hours
xiao3shi2

小时
小时
xiao3shi2
O'Clock
dian3zhong1

点钟
dian3zhong1
点钟
quarter
yi2ke4

一刻
一刻
yi2ke4
half
ban4

ban4
5 O'Clock
wu3 dian3zhong1

五点钟
三点钟
san1 dian3zhong1
quarter past 8
ba1 dian3 yi2ke4

八点一刻
七点一刻
qi1 dian3 yi2ke4
twenty five past two
er4 dian3 er4shi2 fen1

二点二十分
四点十分
si4 dian3 shi2 fen1
half past 9
jiu3 dian3 ban4

九点半
十点半
shi2 dian3 ban4
quarter to eleven
cha4 yi2ke4 shi2yi1 dian3

差一刻十一点
差一刻十二点
cha4 yi2ke shi2er4 dian3