Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/39

Click to flip

39 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
十分
shi2fen1
ku1
莫名奇妙
mo4ming2-qi2miao
簡直
jian3zhi2
散心
san4xin1
電影院
dian4ying3yuan4
None
shou4
大排長龍
da4pai2chang2long2
lan3
None
改變
gai3bian4
再說
zai4shuo1
音響
yin1xiang3
數一數二
shu3yi1-shu3er4
何況
he2kuang4
片子
pian4zi
主角
zhu3jiao3
演技
yan3ji4
一流
yi4liu2
麥當勞
mai4dang1lao2
dun4
gan3
風趣
feng1qu4
主持
zhu3chi2
綜藝節目
zong4yi4 jie2mu4
藝人
yi4ren2
目前
mu4qian2
hong2
心情
xin1qing2
不知不覺
bu4zhi1-bu4jue2
男女老少
nan2nv3 lao3shao4
連續劇
lian2xu4ju4
耽誤
dan1wu4
劇情
ju4qing2
新聞
xin1wen2
科系
ke1xi4
老掉牙
lao3diao4ya2
影集
ying3ji2
說不定
shuo1buding4
上電視
shang4dian4shi4