Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/160

Click to flip

160 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Wen4lu4
ask for directions
Lu4
road, street
Tiao2
measure word for roads
Zui4jin4
recent, recently
Yi2
exclamation, what?
Zen3me zuo3
how to get to…
Zuo3
to go, depart, leave, go away
Da4suan4
plan to, expect to, intend to
Ji4hua4
plan to, expect to, intend to
Kai1che1
drive
Qi2
ride
Zuo4che1
take, go in a vehicle
Gong1che1
public bus
Qi4che1
car
Che1ze
vehicle
Liang4
measure word for vehicles
Jie4
loan, borrow
Tong2xue2
classmates
Huan2
return (something borrowed)
Gong1che1 zhan4
bus station
Huo3che1 zhan4
train station
Huo3 che1
train
Zhan4
stand, station
Da1che1
go by car
Da1
go by, ride by
Huo4shi4
or
Lu4 (2)
bus number
Hao4
bus number
Bu2bi4
not need to, not be necessary
Bu2yong4
not need to, not be necessary
Bi4xu1
must, have to
Zhuan3che1
change, transfer buses
Cong2
from
Cong2…dao4…
from…to…
Da4gai4
probably
Ye3xu3
probably
Lu4shang
on the way, on the street
Hong2lv4deng1
traffic light
Hong2deng1
red light
Lv4deng1
green light
Rong2zong3
veterans’ hospital
Yi1yuan4
hospital
Xia4che1
get off, out of a vehicle
Sheng4che1
get on, inside a vehicle
Guo4
cross (a road)
Di4xia4dao4
an underground passage
Pa4
fear, afraid
Yi3hou4
afterwards, thereafter, after
Yi3qian2
before
Fang4xin1
to feel easy, rest assured, not worry
Hai2shi
or, still is, should
Ji4cheng2che1
taxi
Hua2yu3 zhong1xin1
Chinese language center
Jia3
first, first one
Yi3
second
Ji4de
remember
Ji4zhu4
remember
Ji4xing4
memory
Qing1chu
clear
Xiao4jing3
school security police
Yi4zhi2
continuously, straight
Yi4zhi2zou3
go straight
Wang3
go toward
Lu4kou3
intersection
You4zhuan3
turn right
Zuo3zhuan3
turn left
Ting2che1chang3
parking lot
Dong4
MW for buildings
Ceng2
MW floor of a building
Lou2
floor
Shang4lou2
go upstairs
Xia4lou2
go downstairs
Bai2se4
white
Yan2se4
color
~Se4
~color
Jian4zhu2
building
Re4xin1
entusiastic, warm hearted, willing
Hao3xiang4…si4de
seems to be, like
Ye4shi4
night market
Hai4
hello
Guang4
stroll around, window shop
Ting1…shuo1
it is said that…
Shi4you3
roommate
Tian1qi4
weather
Liang2
cool
Te4bie2
special
Ye4li
nighttime
Ye4
night
Leng3
cold
Re4
hot
Mao2tan3
blanket
Tiao2
measure word for blankets
Hou4
thick
Bao2/bo2
thin
Yi1fu
clothing
Chu2le…yi3wai4
in addition to…also
Dong1tian1
winter
Chu1tian1
spring
Xia4tian1
summer
Qiu1tian1
fall
Chang2 yi chang2
try, taste
You3ming2
famous
Xiao3chi1
snack
Xiao3chi1tian1
food stall
Re4nao
lively, bustling
Man3
full
Zuo4man3ren2
full of people
V+man3
full, filled up
Da4jia1
everybody
Sheng1yi4
business
Nan2guai4
no wonder
Gao1xing4
happy
Chao3mi3fen3
fried rice noodles
Pan2
measure word for food orders
Chao3
to stir fry
Mi3fen3
rice noodles
Zen3meyang4
how about it?
Sui2bian4
as you wish
E2a1jian1
oyster pancakes
Gong4wan2tang1
meatball soup
Qing3ke4
entertain a guest
Ran2hou4
afterward, then
Da3zhe2
discount, have a sale
Dian4
store
Shi4yang4
style
Liu2xing2
popular
Yihuir3
a little while
Gua4
hang
Wai4tao4
overcoat
Shi4chuan1
try on
Chuan1
wear
You3yan3guang3
have good taste
Yan3guang1
taste (for clothes)
Dui4…lai2shuo1
according to…
Shi4…de
adds emphasis
Ni3kan4…zen3meyang4
what do you think of...
Chang2duan3
length
Chang2
long
Duan3
short
Zheng4hao3
by chance, it so happens
Bie2
other
Yi3nei4
within
Qi3lai2
up, get up
Bao1qilai
wrap up
Xie2
shoes
Ye
sentence final particle
Li2kai1
leave
Chao3
noisy
Si3le
is killing me
Te4se4
characteristic, special
Ji3
crowded
Bu2guo4
but, nevertheless
Ying1you3jin4you3
have everything
Lian2…dou1
even
Chong3wu4
pets
Ke3
thirsty
Hao3
very, good
Shui3
water
Zhen1zhu1-nai3cha2
pearl milk tea
Cha2
tea