Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/16

Click to flip

16 Cards in this Set

 • Front
 • Back
to release [ri'li:s]
wydaæ, wypuœciæ na rynek
compilation [kompi'lei$n]
sk³adanka
outraged ['autreid¿d]
offended, oburzony
un-hip
niemodny, nie na bie¿¹co w kwestiach mody
batch [baet$]
partia, grupa
hive [haiv]
ul, rój
adj parasitic [paere'sitik]
noun parasite ['paere'sait]
paso¿ytniczy
mite [mait]
roztocz
culprit ['kAlprit]
winowajca, sprawca
to hitch [hit$]
jechac stopem, lapac okazjê
curvy ['k3:vi]
zakrzywiony
double-decker
autobus piêtrowy
hard-hat
kask
pen [pen]
kojec, zagroda dla œwinek np.
diameter [daI'aemIt3*]
œrednica
to take sth with a large pinch of salt
braæ coœ z przymru¿eniem oka