Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/40

Click to flip

40 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
วันจันทร์
星期一
Monday
wan-jan
วันอังคาร
星期二
Tuesday
wan-ang-kaan
วันพุธ
星期三
Wednesday
wan-pút
วันพฤหัสบดี
星期四
Thursday
wan-pá~rˊʉ-hàt-sà~bɔɔ-dii
วันศุกร์
星期五
Friday
wan-sùk
วันเสาร์
星期六
Saturday
wan-sǎo
วันอาทิตย์
星期日
Sunday
wan-aa-tít
สีเหลือง
黄色
yellow
sǐi-lˇʉʉang
สีชมพู
粉红色
pink
sǐi-chom-puu
สีเขียว
绿色
green
sǐi-kǐiao
สีส้ม
橙色
orange (colour)
sǐi-sôm
สีน้ำเงิน
蓝色
blue
sǐi-nám-ngən
สีม่วง
紫色
purple, violet
sǐi-mûuang
สีแดง
红色
red
sǐi-dɛɛng
หนู
老鼠(น的对应单词);我(女性和小孩在长辈面前的自称);你(长辈称呼晚辈)
mouse, rat (word for น); I (younger female speaker); me (used by children); you (used to address someone younger)
nǔu
เณร
小和尚(ณ的对应单词)
novice monk (word for ณ)
neen
คุณจะกลับเมื่อไหร่
你什么时候回去?
When are you going back?
กลับ
回、返回
return, go back, come back
glàp
เมื่อไหร่
什么时候
when
mˆʉʉa-rài
ดิน

earth, soil, ground
din
ลิง
猴子、猿(ล的对应单词)
monkey, ape (word for ล)
ling
จุฬา
五角风筝(ฬ的对应单词)
Chula kite (word for ฬ)
jù-laa
ลำไย
龙眼
longan
lam-yai
มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ / ม.จุฬา
朱拉隆功大学
Chulalongkorn University
má~hǎa-wít-tá~yaa-lai-jù-laa-long-gɔɔn
มหาวิทยาลัย
大学
university
má~hǎa-wít-tá~yaa-lai
ฉันมาสายแล้ว
我迟到了!
I arrived late!
มาสาย
来迟
arrive late, come late
maa-sǎai
แหวน
戒指(ว的对应单词)
ring (word for ว)
wˇɛɛn
ว่ายน้ำ
游泳
swim
wâai-náam
วัว
黄牛
bull, cow, ox
wuua
ไชโย
万岁、干杯!
Hooray! Cheers!
chai-yoo
The format is usually like: ไช...โย (chai...yo) ไช...โย (chai...yo) ไช ไช ไช...โย โย โย (chai chai chai...yo yo yo!))
ลา

donkey
laa
นกฮูก
猫头鹰(ฮ的对应单词)
owl (word for ฮ)
nók-hûuk
ฮันนี่
亲爱的
honey
han-nîi
ขอให้คุณมีความสุข
祝你幸福!
May you be happy!
ขอให้
祝愿
may, wish
kˇɔɔ-hâi
ให้
给、让
give, let, so that
hâi
มีความสุข
幸福、开心
happy, joyous
mii-kwaam-sùk
ความสุข
幸福
happiness, pleasure
kwaam-sùk
หาย
失踪、消失
lost, missing
hǎai