Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/47

Click to flip

47 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ในหลวง
国王
king
nai-lǔuang
เด็ก
小孩(ด的对应单词)
child, baby (word for ด)
dèk
ชฎา
尖顶冠(ฎ的对应单词)
Thai theatrical crowd, headdress (word for ฎ)
chá~daa
ดาว
星星、影星
star (in the sky), movie star
daao
ดู

look (watch)
duu
ห้องน้ำไปทางไหน
卫生间怎么走?
Where is the bathroom?
ห้องน้ำ
卫生间
bathroom
hˆɔng-náam
ไป
去、走
go
bpai
ทาง
方向
way, route
taang
ไหน
哪儿
where
nǎi
พระอาทิตย์
太阳
sun
prá-aa-tít
พระจันทร์
月亮
moon
prá-jan
โลก
地球
earth, world
lôok
เต่า
乌龟(ต的对应单词)
tortoise, turtle (word for ต)
dtào
ปฏัก
(赶牛的)刺棍(ฏ的对应单词)
goad (stick) (word for ฏ)
bpà~dtàk
ไต้หวัน
台湾
Taiwan
dtâi-wǎn
โต
长大;大
grow up; big, large
dtoo
ปรากฏ
呈现、出现、展现
appear, emerge
bpraa-gòt
ปฏิเสธ
拒绝
decline, refuse
bpà~dtì-sèet
มีอะไรที่ผมจะช่วยได้ไหม
有什么可以帮忙的吗?
Is there anything I can do to help?
มี

have; there is
mii
ที่
结构助词
that, which, who
tîi
จะ
将要
shall, will, would
ช่วย
帮助
assist, help
chûuai
ปักกิ่ง
北京
Beijing, Peking
bpàk-gìng
เซี่ยงไฮ้
上海
Shanghai
sîiang-hái
ฮ่องกง
香港
Hong Kong
hˆɔng-gong
เงาะ
红毛丹
rambutan
ngˊɔ
คอ
脖子
neck, throat
kɔɔ
วันนี้วันอะไร
今天星期几?
What day is today?
วันนี้
今天
today
wan-níi
วัน

day, day of the week
wan
เบอร์โทร
电话号码
telephone number
bəə-too
เยอะ

much, many, abundant
yˊə
ตอนนี้กี่โมงแล้ว
现在几点了?
What time is it now?
ตอนนี้
现在
now
dtɔɔn-níi
กี่

how many
gìi
โมง
点(钟)
o'clock
moong
น้อย

few, less, little, scarce
nˊɔɔi
สิ่งที่...ควรจะทำที่สุด
……最想做的事情
สิ่ง
事情
thing
sìng
ควรจะ
应该
ought to, should
kuuan-jà
ทำ

do, make, perform
tam
ที่สุด

most
tîi-sùt
น้ำชา

tea
nám-chaa
ฤดู
季节
season, period
rˊʉ-duu
ทุก
每个、所有
every, each, all
túk