Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/720

Click to flip

720 Cards in this Set

 • Front
 • Back
about
bprà-maan
adult
pôo yài
after
lǎng
age
aa-yóo
airplane
krêuang bin
airport
sà-nǎam bin
almost
gèuap
already
láew
also
gwàa
America
bprà-têt à-may-rí-gaa
American
kon à-may-rí-gaa
and, together with
gàp
and, with
gàp
animal
sàt
ant
mót
apple
àep-bpern
April
may-săa-yon
arm
kăen
ashtray
têe kìa bòo rèe
at
dtrong
at
têe
at night
dton kâm
at noon
dton tîang
August
sĭng-hăa-kom
awful, terrifying
nâa-glua
back
lăng
bad
leo
bag
grà-bpăo
baht
bàat
ball
lôok-bon
banana
glûay
bank
tá-naa-kaan
barber
châang dtàt pŏm
bat
káang kaao
bathroom
hông náam
bear
mee
beard
krao
beautyful, pretty
sŭay
because
prór/ prór wâa
bedroom
hông non
beer
bia
before
gòn
belt
kĕm kàt
between
rá-wàang
bicycle
jàk-rá-yaan
big
yài/dtoh
bird
nók
black
sĕe dam
board
grà-daan
boat, ship
reua
body
dtua
bone
grà-dòok
book
năng-sĕu
boring
nâa bèua
both
táng sŏng
bothered by loud noise
hŏn wók hŏo
bottle
kùat
box
glòng
bracelet
gam-lai
brain
sà-mŏng
bread
kà-nŏm bpang
breakfast
kâo-cháo/aa-hăan cháo
breast
nom
bright, light
sà-wàang
brown
sĕe nám dtaan
buffalo
kwaai
building
dtèuk
bus
rót-bàt/rót-mee
business owner
jâao-kŏng tóo-rá-gìt
business suit
sêua nôk
businessman
nák tóo-rá-gìt
busy
yûng
but
dtàe
butterfly
pĕe sêua
by
dûay
by oneself
kon dieow
calm
jai yen
camel
ùut
can
bpen/dâai
can
dâai
Can you hear?
dâi-yin mái
Can you see?
(mong) hĕn mái
canal
klong
candle
tian
candy
lôok om
cannot
mâi bpen/mâi dâi
car
rót/rót yon
cassette tape
múantêp
cat
maew
chair
gâo-êe
cheap
tòok
chest
òk
chicken, hen
gài
child
dèk/lôok
China
bprà-têt jeen
Chinese
kon jeen
Chinese food
aa-hăan jeen
church
bòht
cigarette
bòo rèe
clean
sà-àat
coconut
má-práao
coffee
gaa-fâe
cold (weather(
năao
cold, cool
yen
college student
nák sèuk-săa
colour
sĕe
comfortable
sà-baai
company
bor-rí-sàt
company employee
tam-ngaan bor-rí-sàt
computer
kom-piw-dter
convenient
sà-dùak
cookie
kóok-gêe
correct
tòok
country
bprà-têt
cow/ox
wua
crab
bpoo
crocodile
jà-rà-kây
cup
tûay
cute
nâa rák
dangerous
an-dtraai
dark
mêut
dark blue
sĕe náam ngern
daughter
lôok săao
day
waan
December
tan-waa (kom)
delicious
à-rôi
dentist
mŏr fan
designer
nák òk bàep
dessert
kŏng wăan
detergent
fáep/pŏng sák fôk
dictionary
pót-jà-naa-nóo grom
did not
mâi dâai
difficult
yâak
diligent
kà-yăn
dimple
lák-yím
dinner
kâao yen/aa-hăan yen
dirty
sòk-gà-bpròk
disco
dítsà-gôo
Do you remember?
jam dâi mái
doctor
mŏr
document
èk-gà-săan
dog
măa
doll
dtóok-gà-dtaa
dollar
don/don-laa
driver
kon kàp rót
duck
bpèt
durian
tóo rian
each other
gan
ear
hŏo
early morning
dtàe cháo
earring
dtôom hŏo
earth, world
lôhk
easy
ngâai
egg
kài
elephant
cháang
engineer
wí-sà-wà-gon
England
bprà-têt ang-grìt
English language
paa-săa ang-grìt
Englishman
kon ang-grìt
equal
tâo gan
errand
tóo-ra
evening
yen
ever, used to
koie
every
tóok
every evening
tóok yen
every month
tóok deuan
every morning
tóok cháo
every night
tóok keun
every week
tóok aa-tít
every year
tóok bpee
every day
tóok wan
exactly
dtông
Excuse me
kŏr tôht
expensive
paeng
eye
dtaa
eyebrow
kíw
eye-glasses
wâen dtaa
eyelash
kŏn-dtaa
face
nâa
factory
rohng ngaan
famous
mee chêu sĭang/dang
far
glai
farmer
chaao naa
fast, early
reo
fat
ûan
fat stomach, paunch
pung
father
pôr
father or mother's older brother
loong
father or mother's older sister
bpâa
father's father
bpòo
father's mother
yâa
father's younger brother or sister
aa
February
goom-paa-(pan)
female (animal)
dtua mia
film
fim
finger
níw/níw-meu
fire
fai
fish
bplaa
five more minutes
ìik hâa naa tee
floor, grade in school
chán
flower
dòk máai
fly
mae-long wan
food
aa-hăan
foot
táo
forehead
nâa pàak
fork
sôm
fox
măa jîng-jòk
free, empty
wâang
Frenchman
kon fà-ràng sèt
Friday
wan sòok
fried rice
kâao pàt
friend
pêuan
from
jàak/dtâng-dtàe
fruit
pŏn-lá-máai
garden
sŭan
generous
jai gwâang
glad
dee jai
glass
gâew
glove
tŏong meu
goat
páe
good
dee
good at
gèng
Good day.
sà-wàt-dee
government official
kâa râat-chá-gaan
green
sĕe kĭeow
grey
sĕe tao
hair
kŏn
hair (on the head only)
pŏm
half
krêung
hand
meu
handsome
rôop lòr/lòr
hat
mùak
have a date, appointment
mee nát
he, she, him, her
kăo
head
hŭa
heart
hŭa jai
heavy
nàk
hello (on the phone)
han-lŏh
holiday
wan yòot
horse
máa
hospital
rohng pá-yaa-baan
hot
rón
hotel
rohng raem
hour
chûa mohng
house
bâan
housewife
mâe bâan
how many
gèe
how
yang ngai/yàang rai
How are you?
sà-baai dee măi/sà-baai dee rĕu
how much
tâo-rài
husband
săa-mee
husband (colloquial)
pŭa
I don't understand
mâi kâo jai
I understand
kâo jai
I, me (female speaker)
dì-chăn/chăn
I, me (male speaker)
pŏm
ice
náam kăeng
if
tâa
impatient
jai rón
important
săm-kan
in
nai
in the afternoon
dton bàai
in the evening
dton yen
in the morning
dton cháo
incorrect
pìt
intelligent
chà-làat
interesting
nâa sŏn-jai
intestine
sâi
it
man
it doesn't matter
mâi bpen-rai
Jackfruit
kà-nŏon
January
mók-gà-raa (kom)
Japan
bprà-têt yêe-bpòon
Japanese
kon yêe-bpòon
Japanese food
aa-hăan yêe-bpòon
July
gà-rá-gà-daa (kom)
June
mí-tòo-naa (yon)
just now
mêua-gêe née
kangaroo
jing-jôh
karaoke
kaa-raa-oh-ge
kidney
dtai
kind
jai dee
kind
chá-nít
knee
hŭa kào
knife
mêet
Korean
kon gao-lěe
language
paa-săa
Laotian
kon laao
last month
deuan têe láew
last year
bpee têe láew
last night
mêua keun née
last week
aa-tít gòn/ aa-tít têe láew
late
săai
late at night
dèuk
late at night
dton dèuk
late morning
dton săai
lazy
kêe-gìat
left
sáai
leg
kăa
letter
jòt măai
light (weight)
bao
light blue
sèe fáa
lion
sĭng dtoh
(a) little
nítnòi
little
nòi
liver
dtàp
long (measurement)
yaao
longan
lam-yai
long-sleeved shirt
sêua-kăen-yaao
loud
dang/sĭang dang
loved one
faen
low
dtàm
lunch
kâao-tîang/aa-hăan tîang
magazine
nít-dtà-yá-săan
male (animal)
dtua pôo
man, male
pôo chaai
mango
má-mûang
mangosteen
mang kóot
map
pà-nae-têe
March
mee-naa (kom)
market
dtà-làat
May
prêut-sà-paa (kom)
May I speak with ...?
kŏr-săai-gàp
meat
néua
mechanic
châang
merchant
pôr káa/mâe káa
minibus
sŏng tăew
minute
naa tee
mole
făi
Monday
wan-jan
money
ngern
monk
prá
monkey
ling
month
deuan
moon
duang jan/prá jan
more, again
èek
morning
cháo
mosquito
yoong
most
têe sòot
mother
mâe
mother's father
dtaa
mother's mother
yaai
mother's younger brother or sister
náa
motorcycle
mor-dter-sai
mountain
poo kăo
mouth
bpàak
movie
năng/pâap-pá-yon
movie star
daa-raa
movie theater
rohng năng
much, many
mâak
must
dtông
mustache
nùat
nail
lép
name
chêu
narrow
kâep
navel
sà-deu
near
glâi
neck
kor
necktie
nék-tai
needle
kĕm
new
mài
newspaper
năng-sĕu pim
next month
deuan-nâa
next week
aa-tít nâa
next year
bpee-nâa
Nice to meet you
yindee têe dâai róo jàk
night
keun
no, not
mâi
noodles
bà-mèe/gŭay-dtĭeow
normally
bpà-gà-dtì
nose
jà-mòok
not
mâi
not
mâi dâai
not ... at all
mâi ... lĕua
not so ...
mâi ngîap
notebook
sà-mòot
November
prêut-sà-jìk-gaa (yon)
now
dton née/dĭeow née
nurse
pá-yaa-baan
O.K.
oo-kây
occupation
aa-chêep
October
dtòo laa (kom)
of
kŏng
often
bòi-bòi/bòi
old
aa-yóo-mâak/gàe
old
gào
older brother
pêe chaai
older sibling
pêe
older sister
pêe săao
on
bon
on time, to keep up with
tan
one more time
èek tee
or
rĕu/rú
orange
sĕe sôm
orange
sôm
orange juice
náamsôm
orchid
glûay máai
out
jàak
over here
têe nêe
over there
têe nân
over there (further)
têe nóhn
owner
jâao kŏng
page
nâa
panty hose
tŏong nông
papaya
má-lá-gor
paper
grà-dàat
past
gwàa
pen
bpàak gaa
pencil
din-sŏr
person
kon
pet
sàt-líang
picture
rôop/rôop pâap
pig
mŏo
pilot
nák bin
pimple
sĭw
pin, brooch
kĕm glàt
pineapple
sàp-bpà-rót
pink
sĕe chom-poo
plate
jaan
policeman
dtam-rûat
polite particle (female speaker)
kâ/kà
polite particle (male speaker)
kráp
pomelo
sôm-oh
poor
jon
post office
bprai-sà-nĕe
present
kŏng-kwăn
price
raa-kaa
purple
sĕe mûang
question particle
mái
quick, fast
reo
quickly, fast
reo-reo
quiet
ngîap
railway
taang rót fai
rain
fŏn
rambutan
ngór
rat, mouse
nŏo
red
sĕe daeng
refrigerator
dtôo yen
restaurant
ráan aa-hăan
rice
kâao
rich
ruay
right
kwăa
right?
châi mái
ring
wăen
river
mâe náam
road
tà-nŏn
robber
john
room
hông
rose
gòo làap
rose apple
chom pôo
safe
bplòt pai
salt
gleua
salty
kem
Same here.
chên gan
same, to look like
meŭan gan
Saturday
wan săo
school
rohng rian
sea
tá-lay
second
wí-naa-tee
secretary
lay-kăa
see you
jer gòn
self-employed
tam-ngaan sùan-dtua
September
gan-yaa (yon)
sheep
gàe
shell, oyster, etc.
hŏi
shirt, blouse
sêua
shoe
rong-táo
shop owner
jâo kŏng ráan
short (height)
dtîa
short (measurement)
sân
short-sleeved shirt
sêua kăen sân
shrimp
gôong
singer
nák róng
single
sòht
skirt
grà-bprohng
sleepy
ngûang/ngûang non
slow
cháa
slowly
cháa-cháa
small
lék
snack
kà-nŏm
snake
ngoo
snow
hì-ma
soap
sà-bòo
sock
tŏong táo
soil
din
soldier
tá-hăan
son
lôok chaai
song
pleng
sour
bprîeow
special
pí-sèt
spicy, hot
pèt
spoon
chón
spy
nâaksèup
stamp
sà-dtaem
star
daao
stomach
tóng
story
rêuang
strong
kăeng raeng
student
nák rian
stupid
ngôh
subway
rót fai dtâi din
sugar
náam dtaan
sugar apple
nói-nàa
sun
duang aa-tít/prá aa-tít
Sunday
wan aa-tít
Sunday evening
yen wan aa-tít
Sunday morning
cháo wan aa-tít
Sunday night
keun wan aa-tít
sweet
wăan
table
dtó
tall, high (height)
sŏong
tasteless
jèut
taxi
táek-sêe
tea
chaa
teacher, professor
aa-jaan/kroo
tear
náam dtaa
telephone
toh-rá-sàp
television
toh-rá-tát/tee-wee
temple
wát
Thai
kon tai
Thai food
aa-hăan tai
Thai language
paa-săa tai
Thailand
bprà-têt tai/meuang tai
than
gwàa
Thank you.
kòp koon
that
nân
that
nán
that (further away)
nôhn
that one
an nán
that one (further away)
an nôhn
they, them
pûak kăo
thick
nǎa
thief
kà-moi
thin
baang
thin
pŏm
thing
kŏng
this
née
this evening
yen née
this month
deuan née
this morning
cháo née
this one
an née
this week
aa-tít née
this year
bpee née
this
née
three days ago
săam wan gern/săam wan tíi-láew
three months ago
săam deuan gern/săam deuan tíi-láew
three weeks ago
săam aa-tít gern/săam aa-tít tíi-láew
three days from now
èek săam wan
three months from now
èek săam deuan
three weeks from now
èek săam aa-tít
thrifty, cheap
kêe nĭeow
Thursday
wan prí-hàt
tiger
sĕua
time
way-laa
tired
nèuay
to ache
bpùat
to ask for something
kŏr
to be ...ing
gam-lang
to be fine
sà-baai dee
to be going to
gam-lang jà
to be something
bpen
to be somewhere (live, stay)
yòo
to brush one's teeth
bpraeng fan
to buy
séu
to catch a cold
bpen wàt
to chat, talk
kui
to come
maa
to come to pick up
maa-ráp
to come to see someone
maa hăa
to cut
dtàt
to dance
dtên
to dance (traditional)
ram
to do the laundry
sákpâa
to do, to make
tam
to drink
dèum
to drive
kàp
to eat
gin/taan
to fall
dtòk
to fall asleep
non làp
to finish
sòot
to get dressed
dtàeng dtua
to get married, to marry
dtàeng ngaan/dtàeng
to get, take, want
ao
to go
bpai
to go shopping
bpai chôp-bping
to go to pick up
bpai ráp
to go to see someone
bpai hăa
to go together
bpai dûay gan
to hate
glìat
to have a meal
gin kâao/taan kâao
to have free time
wâang
to have, there is/are
mee
to hear, can hear
dâi-yin
to hurt
jèp
to know
róo/sâap/róo ják
to lie
goh hòk
to like
chôp
to listen
fang
to look
mong/mong doo
to look like
kláai-gan
to love
rák
to meet, find
póp/jer
to memorize
jam
to play
lên
to read
àan
to remember
jam dâai
to return
glàp
to ride
kèe
to run
wîng
to see/can see
(mong) hĕn
to sell
kăai
to shave
gohn
to shop/to buy things
séu kŏng
to sing, cry out
róng
to sit
nâng
to sleep
non
to smoke
sòop
to speak
pôot
to stand
yeun
to study
rian
to swim
wâai náam/wâai
to take a bath/shower
àap-nám
to take a trip
bpai tîeow
to take off
tòt
to teach
sŏn
to think
kít
to think about, miss
kít tĕung
to think that ...
kít wâa
to wake someone up
bplòok
to wake up
dtèun/dtèun non
to walk
dern
to want something
ao
to want to do something
yàak
to wash
láang
to wash hair
sà pŏm
to watch
doo
to wear, put on
sài
to work
tam ngaan
to write
kĭan
to, until
tĕung
today
wan née
toe
níw-táao
tomorrow
prôong-née
tomorrow evening
prôong-née yen
tomorrow morning
prôong-née cháo
tomorrow night
keun prôong-née
tongue
lín
tonight
keun née
tooth
fan
toothbrush
bpraeng sĕe fan
toothpaste
yaa sĕe fan
town, city
meuang
train
rót fai
tree
dtôn máai
tricycle
săam lór
tricycle taxi
dtóok-dtóok
trousers
gaang-geng
true, really
jing/jing-jing
T-shirt
sêua yêut
Tuesday
wan ang-kaan
turtle
dtào
two days ago
sŏng wan gern/sŏng wan tíi-láew
two days from now
èek sŏng wan
two months ago
sŏng deuan gern/sŏng deuan tíi-láew
two months from now
èek sŏng deuan
two weeks ago
sŏng aa-tít gern/sŏng aa-tít tíi-láew
two weeks from now
èek sŏng aa-tít
two years ago
sŏng bpee gern/sŏng bpee tíi-láew
two years from now
èek sŏng bpee
umbrella
rôm
under
dtâi
Understand?
kâo jai maí
university
má-hăa wít-tá-yaa-lai
usually
bprà-jam
vehicle, car
rót
vendor
kon kăai
very, many
mâak
video
wee-dee-oh
watch, clock
naa-lí-gaa
water
náam
watermelon
dtaeng moh
way
taang
we, us
rao/pûak rao
weak
òn ae
Wednesday
wan póot
week
aa-tít/sàp-daa
weekend
săo aa-tít
western food
aa-hăan fà-ràng
What about ...?
lâ
What time is it?
gèe mong (láew)
What time is it?
way-laa tâo-rài
what
à-rai
when
mêua-rài
where
têe năi
which one
an năi
white
sĕe kăao
who
krai
whose
kǒng krai
why
tam-mai
wide
gwâang
wife
pan-rá-yaa
will
jà
wind
lom
wolf
măa bpàa
woman, female
pôo yĭng
work
ngaan
writer
nák kĭan
year
bpee
yellow
sĕe lĕuang
yen
yen
yes
châi
yesterday
mêua waan née
yet, still
yang
you
koon
young
aa-yóo-nòi
younger brother
nóng chaai
younger sibling
nóng
younger sister
nóng săao
zebra
máa laai
zoo
sŭan sàt