Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/8

Click to flip

8 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
ง งู
ngɔɔ nguu
(snake)
(蛇)
น หนู
nɔɔ nǔu
(mouse)
(鼠)
ม ม้า
mɔɔ máa
(horse)
(马)
ย ยักษ์
yɔɔ yák
(giant)
(巨人)
ว แหวน
wɔɔ wˇɛɛn
(ring)
(环)
ก ไก่
gɔɔ gài
(chicken)
(鸡)
ด เด็ก
dɔɔ dèk
(child)
(小孩)
บ ใบไม้
bɔɔ bai-máai
(leaf)
(叶)