Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/50

Click to flip

50 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
จำนวน
numbers
数字
jam-nuan
ศูนย์
0
sǔun
หนึ่ง
1
nˋʉng
สอง
2
sˇɔɔng
สาม
3
sǎam
สี่
4
sìi
ห้า
5
hâa
หก
6
hòk
เจ็ด
7
jèt
แปด
8
bpˋɛɛt
เก้า
9
gâao
สิบ
10
sìp
สิบเอ็ด
11
sìp-èt
สิบสอง
12
sìpsˇɔɔng
สิบสาม
13
sìpsǎam
ยี่สิบ
20
yîi-sìp
ยี่สิบเอ็ด
21
yîi-sìp-èt
ยี่สิบสอง
22
yîi-sìpsˇɔɔng
สามสิบ
30
sǎamsìp
สามสิบเอ็ด
31
sǎamsìp-èt
สามสิบสอง
32
sǎamsìpsˇɔɔng
สี่สิบ
40
sìi-sìp
ห้าสิบ
50
hâa-sìp
หกสิบ
60
hòksìp
เจ็ดสิบ
70
jètsìp
แปดสิบ
80
bpˋɛɛtsìp
เก้าสิบ
90
gâao-sìp
(หนึ่ง) ร้อย
100
(nˋʉng) rˊɔɔi
สองร้อย
200
sˇɔɔngrˊɔɔi
สามร้อย
300
sǎamrˊɔɔi
(หนึ่ง) พัน
1,000
(nˋʉng) pan
สองพัน
2,000
sˇɔɔngpan
สามพัน
3,000
sǎampan
(หนึ่ง) หมื่น
10,000
(nˋʉng) mˋʉʉn
(หนึ่ง) แสน
100,000
(nˋʉng) sˇɛɛn
(หนึ่ง) ล้าน
1,000,000
(nˋʉng) láan
สิบล้าน
10,000,000
sìp láan
(หนึ่ง) ร้อยล้าน
100,000,000
(nˋʉng) rˊɔɔi láan
(หนึ่ง) พันล้าน
1,000,000,000
(nˋʉng) pan láan
(หนึ่ง) หมื่นล้าน
10,000,000,000
(nˋʉng) mˋʉʉn láan
(หนึ่ง) แสนล้าน
100,000,000,000
(nˋʉng) sˇɛɛn láan
(หนึ่ง) ล้านล้าน
1,000,000,000,000
(nˋʉng) láan láan
หนึ่งจุดสาม
1.3
nˋʉng jùt sǎam
สองเศษสามส่วนห้า
2 3/5
sˇɔɔng sèet sǎam sùan hâa
สี่กำลังสอง
sìi gamlang sˇɔɔng
ที่หนึ่ง
the first
第一
tîi nˋʉng
ที่สอง
the second
第二
tîi sˇɔɔng
ที่สาม
the third
第三
tîi sǎam
ที่สิบ
the tenth
第十
tîi sìp
โท
2 in telephone numbers
2(用于电话号码)
too