Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/5

Click to flip

5 Cards in this Set

 • Front
 • Back
Iguanas run away
Oxamu bayabaleka.
Pumpkin is nice in summer.
Ithanga limnandi ehlobo. Amathanga amnandi ehlobo.
Medicine is bitter in the morning.
Umuthi ubaba ekuseni.
Father drives. Father drives for the white person.
Ubaba uyashayela. Ubabu ushayelela umlungu.
Talks. Talks for people.
Khuluma. Khulumela abantu.