Study your flashcards anywhere!

Download the official Cram app for free >

 • Shuffle
  Toggle On
  Toggle Off
 • Alphabetize
  Toggle On
  Toggle Off
 • Front First
  Toggle On
  Toggle Off
 • Both Sides
  Toggle On
  Toggle Off
 • Read
  Toggle On
  Toggle Off
Reading...
Front

How to study your flashcards.

Right/Left arrow keys: Navigate between flashcards.right arrow keyleft arrow key

Up/Down arrow keys: Flip the card between the front and back.down keyup key

H key: Show hint (3rd side).h key

A key: Read text to speech.a key

image

Play button

image

Play button

image

Progress

1/56

Click to flip

56 Cards in this Set

 • Front
 • Back
 • 3rd side (hint)
de inleiding
the introduction
aanbrengen
amener, placer, introduire
samenvatten
to summarize
afronden
to finish up/to wrap up
aan bod komen
apparaitre/to be dealth with
de lengte
the length
het overzicht (en)
the overview
de indeling (van een kantoorgebouw)
repartition, division (for an office building - floor plan)
de structuur
the structure
de presentatie
the presentation
de voordelen
the advantages
de nadelen
the drawbacks
ten eerste/ten tweede/ten derde
First/ second/ third
xxx onderdeel (-onderdelen-)
the part
de aanpak
the approach
het geroezemoes
le brouhaha
ritselen van papier
froissements de papier
het schuiven
le froissement/ le glissement
voldoende
genoeg
de aanwijzing (-en)
the instruction/ the assignment
het uitstapje
the excursion
een presentatie houden
to hold (have/give) a presentation
de aanmelding
the subscription
het vervoer
the transport
de aantekening (-en)
the notes
doorlezen
to read through
(lire en entier mais pas en details)
uitwerken
to work out (a problem)
de reden
the reasons
de verandering (-en)
the change
xxx tijdpad
the timeline
bedenken
to invent
de kern
the core (of a text)
de aandacht
the attention
vasthouden
to keep/to hold (a presentation)
besteden
to spend
None
vervelend
annoying
afdwalen
vaguabonder (l'attention)/wander
voorkomen
to avoid
allereerst
tout d'abord
het stemgebruik
le ton de la voix
de stem
the voice
monotoon
monotone
het gebaat (-gebaren-)
le geste
duidelijk
clear
None
de aandacht vestigen op
porter l'attention sur
het is van belang
it's important
de afwisseling
the variation
in de gaten houden
xxx
de tijdnood
le manque de temps
haastig
vite vite
afsluiten
to conclude
het gedeeltje
la partie
telkens
a chaque fois
uitvoeren
to implement
opsommen
to detail
de presentatie (-s)
the presentation